Ogólne Warunki Zakupu

ZASTOSOWANIE

 1. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do każdej transakcji zakupu towaru prowadzonej przez spółkę Nefab Polska i/lub jej podmioty stowarzyszone (zwanych dalej „Kupującym”) od dostawców („Sprzedającego”). Odstępstwa od niniejszych Ogólnych warunków mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Kupującego.
 2. Uznaje się, że dowolny podmiot stowarzyszony spółki Nefab Polska może nabywać towar od Sprzedającego na takich samych warunkach jak określone w niniejszym dokumencie. Spółka Nefab Polska nie ponosi odpowiedzialności za żaden z jej podmiotów stowarzyszonych.
 3. Zamówienie (jak określono poniżej), niniejsze Ogólne warunki, wszelkie uzgodnione na piśmie specyfikacjo lub wszelkie inne umowy, obietnice i zobowiązania sporządzone na piśmie przez Kupującego w dowolnej formie stanowią pełną umowę w odniesieniu do zakupu przez Kupującego towaru Sprzedającego (zwaną „Kontraktem”). Kupujący nie jest związany żadnymi innymi warunkami niż określone w Kontrakcie.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Jakikolwiek Kontrakt uważa się za zawarty dopiero z momentem wystosowania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia złożonego przez Kupującego („Zamówienie”) lub, w przypadku braku potwierdzenia, po upłynięciu 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku kiedy Sprzedający nie chce być związany Zamówieniem lub chce w nim zawrzeć inne warunki bądź zmienić cenę, ilość lub inne dane zawarte w Zamówieniu, Sprzedający musi wyraźnie zawiadomić Kupującego o odmowie przyjęcie Zamówienia oraz podać jego powody. Odstępstwa poczynione w formie „potwierdzenia”, które nie odpowiadają Zamówieniu, są nieważne. Kupujący nie będzie zobowiązany żadnymi z warunków zawartych w potwierdzeniu zamówienia złożonym przez Sprzedającego, jeżeli różni się ono od treści Zamówienia, chyba że Kupujący przedstawi Sprzedającemu pisemne potwierdzenie tegoż.
 2. Kupujący może zmienić lub anulować Zamówienie w całości bądź w części.
 3. Żadnej złożonej przez Kupującego prognozy nie należy przyjmować za wiążącą ani interpretować jako zobowiązanie do zakupu podanych w niej ilości towaru od Sprzedającego.

 

DOSTAWY

 1. W przypadku uzgodnienia warunków handlowych, warunki takie należy interpretować zgodnie z obowiązującymi w momencie zawarcia Kontraktu warunkami INCOTERMS. W przypadku braku uzgodnienia warunków handlowych, dostawa realizowana jest na warunkach DAP lokalizacja Kupującego (zgodnie z INCOTERMS 2020 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie towary podlegają dostawie nie później niż w terminie określonym w Zamówieniu. Sprzedający jest świadomy, że Kupujący może ponieść szkodę wyniku opóźnienia dostawy, nawet jeżeli opóźnienie dotyczy jedynie części towaru.
 3. W przypadku kiedy Sprzedający uzna, że nie jest w stanie zrealizować dostawy zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego na piśmie podając przyczynę opóźnienia oraz spodziewany termin realizacji dostawy.
 4. W przypadku opóźnienia dostawy lub dostawy częściowej, Kupującemu przysługuje prawo żądania aby Sprzedający wykonał swoje zobowiązania wynikające z Kontraktu lub w przypadku kiedy opóźnienie nie jest dla Kupującego nieistotne, ma prawo do odstąpienia od umowy na pisemny wniosek wysłany Sprzedającemu.
 1. Ponadto Kupującemu przysługuje prawo do żądania kary umownej w wysokości 5% wartości opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia liczony od uzgodnionego terminu dostawy do daty faktycznej dostawy. Kupującemu przysługuje prawo do potrącenia kary umownej z faktur wystawionych przez Sprzedającego. Ponadto Kupujący uprawniony jest do dodatkowego odszkodowania tytułem kosztów, strat i szkód poniesionych wyniku opóźnienia dostawy towarów w takim zakresie, w jakim koszty, straty czy szkody przekraczają wartość kary umownej.

 

CENA

 1. O ile cena nie została określona w Kontrakcie, Sprzedający obciąży Kupującego zgodnie z najniższą ceną rynkową obowiązującą w terminie Zamówienia. Wszystkie ceny podane są w wartości netto bez VAT. Kupujący zobowiązany jest uiścić VAT i wszelkie należne opłaty celne. Sprzedający zobowiązany jest uiścić wszelkie pozostałe podatki, opłaty i inne obciążenia i opłaty dowolnego rodzaju. Kupujący nie akceptuje żadnych opłat ani kosztów tytułem pakowania towaru, o ile nie ostały one uzgodnione na piśmie.

 

WARUNKI PŁATNOŚĆI

 1. Sprzedający nie może wystawić faktury przed dostawą towaru do Kupującego.
 2. Warunki płatności: całość w ciągu 60 dni od daty otrzymania przez kupującego prawidłowej faktury wystawionej zgodnie z instrukcjami Kupującego. Faktury winny zawierać numer Zamówienia Kupującego lub inne czytelne odniesienie do Kontraktu.

 

OPAKOWANIE I ETYKIETY

 1. Pakowanie i opakowanie powinny być zgodne ze szczegółowymi instrukcjami Kupującego. Jeżeli Kupujący nie wydał szczegółowych instrukcji, opakowanie winno zapewniać ochronę wymaganą dla zapobiegania zniszczeniu lub pogorszeniu stanu towaru w transporcie. Wszystkie towary należy oznakować numerami części i Zamówienia lub w inny sposób wyraźnie nawiązujący do Kontaktu. Wszystkie towary muszą być oznakowane etykietą zawierającą następujące informacje:

a) numer zamówienia Nefab;

b) numer dokumentu dostawy wydany przez Dostawcę;

c) numer artykułu Nefab;

d) numer artykułu Dostawcy; oraz

e) ilość sztuk na palecie / paczce

 

ZGODNOŚĆ MATERIAŁOWA

 1. Materiał opakowania musi spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska, w tym między innymi muszą być zgodne z listą materiałów zabronionych lub zastrzeżonych. (http://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--groupsite/documents/nefab_restricted_material_list.pdf).

 

GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WAD TOWARU

 1. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, że towar będzie zgodny ze specyfikacjami oraz że (i) będzie spełniał warunki określone w Kontrakcie, (ii) będzie wystarczający i odpowiedni dla przewidzianych celów, (iii) będzie zgodny z wymaganiami określonymi we właściwych przepisach prawa oraz normach handlowych, oraz (iv) będzie wolny od wszelkich wad, braków i niezgodności pod względem produkcji, projektu, materiałów i wykonania. Towar niezgodny z powyższym uznany zostanie za wadliwy.
 2. Kupujący zobowiązany jest przeprowadzić ogólną kontrolę towaru w zasadnym czasie po jego dostawie, jednak ma prawo do zawiadomienia Sprzedającego o poszczególnych wadach po tym, jak się ujawnią Kupującemu, co oznacza, że w każdej dostawie mogą występować pojedyncze wady, które ujawnią się w innych terminach i przy innych okazjach, a o których Kupujący będzie mógł zawiadomić Sprzedającego po ich ujawnieniu się.

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Sprzedający winien według wyboru Kupującego:

a) możliwie jak najszybciej po zawiadomieniu naprawić lub wymienić towar uznany za wadliwy;

b) zwrócić Kupującemu wszelkie kwoty zapłacone w związku z takim towarem; lub

c) wypowiedzieć Zamówienie lub Kontrakt, jeżeli wada nie jest istotna.

Ponadto Kupujący uprawniony będzie do odszkodowania za koszty, straty i szkody poniesione w wyniku wad towaru.

Kontrola i zatwierdzenie zgodnie z niniejszą klauzulą nie oznacza przyjęcia towaru przez Kupującego ani nie zwalnia Sprzedającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

 1. Towar zwracany na mocy art. 18 dostarczony zostanie do Sprzedającego na jego koszt i ryzyko.
 2. Zapłaty za zakupiony towar nie należy uznawać za akceptację towaru przez kupującego, ani nie wpływa ona na prawa Kupującego wynikające z art. 17-18.
 3. Sprzedający zobowiązany jest zapewnić, że jego podwykonawcy, o ile takich ma, działają w każdym aspekcie zgodnie z warunkami Kontraktu oraz że Sprzedający pozostaje w pełni odpowiedzialny za zobowiązania i obowiązki każdego ze swoich podwykonawców jak za swoje własne.
 4. Zapewnienia i gwarancje Sprzedającego określone w art. 17 obowiązują przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty dostawy towaru. W przypadku naprawy lub wymiany wadliwych towarów Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktów na takich samych warunkach, jak warunki dotyczące pierwotnych produktów, natomiast termin określony w niniejszym artykule liczony jest od daty naprawy lub wymiany.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

 1. W przypadku kiedy zakupiony towar posiada wadę, która wyrządza szkodę na osobie lub szkodę na mieniu innymi niż zakupiony towar, Sprzedający zwolni z odpowiedzialności i będzie bronił Kupującego od wszelkich kosztów, strat i wydatków dotyczących takiej szkody w tym kosztów obsługi prawnej.

 

UBEZPIECZENIE

 1. Sprzedający zobowiązany jest posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym między innymi odpowiedzialności za produkt, pokrywające roszczenia do wartości 5 milionów euro za jedno zdarzenie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAWA

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za każde naruszenie przez towar prawa własności intelektualnej osoby trzeciej i podejmuje się zwolnić z odpowiedzialności i bronić Kupującego od wszelkich kosztów, strat i wydatków dotyczących takiego naruszenia prawa.

 

PODSTAWA ZWOLNIENIA (SIŁA WYŻSZA)

 1. Niżej wymienione okoliczności stanowią podstawę zwolnienia z obowiązków, jeżeli utrudniają realizację Kontraktu lub powodują, że realizacja jest nadmiernie uciążliwa, a nie mogły zostać rozsądnie przewidziane: spory zbiorowe i inne okoliczności, na które strony nie mają wpływu, takie jak pożar, wojna, mobilizacja lub porównywalne wielkością powołanie do wojska, rekwizycja, zajęcie, restrykcje handlowe i walutowe, powstania i niepokoje społeczne, braki transportowe, ogólne braki materiałowe, restrykcje w dostawie energii elektrycznej oraz wady i opóźnienia w dostawach przez podwykonawców spowodowane wyżej wymienionymi okolicznościami. Strona, która ubiega się o zwolnienie z obowiązków zgodnie z niniejszym artykułem, winna bezzwłocznie zawiadomić drugą stronę na piśmie o zaistnieniu i ustaniu takich okoliczności.
 2. Niezależnie od innych postanowień niniejszych Ogólnych warunków, każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Kontraktu za pisemnym zawiadomieniem drugiej strony, jeżeli realizacja Kontraktu opóźniona jest o ponad trzy miesiące z powodów określonych w art. 26.

 

WYPOWIEDZENIE

 1. Każda ze stron może w dowolnym czasie wypowiedzieć Zamówienie lub Kontrakty ze skutkiem natychmiastowym i obowiązku odszkodowawczego na rzecz drugiej strony, jeżeli:

a) Druga strona podejmie uchwałę lub sąd wyda orzeczenie, że strona ta postawiona jest w stan likwidacji lub jeżeli wyznaczony zostanie syndyk masy upadłościowej, likwidator lub zarządca w imieniu wierzuciela, lub jeżeli pojawią się ololiczności umożliwiające sądowi lub wierzycielowi wydanie nakazu likwidacji, lub

b) Druga strona dopuściła się rażącego naruszenia warunków Kontraktu.

 

CESJA

 1. Sprzedający nie może dokonać cesji Kontraktu ani praw i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.

 

POUFNOŚĆ

 1. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących relacji biznesowej z Kupującym i powstrzyma się od używania nazwy Kupującego w celach marketingowych i innych. Wszelkie rysunki i inne dokumenty dostarczone przez Sprzedającego pozostają wyłączną własnością Kupującego. Sprzedający zobowiązuje suę nie przekazywać takich informacji osobom trzecim ani używać informacji zawartych w dokumentach dla celów innych niż należyte wypełnienie Kontraktu.

 

KODEKS PODTĘPOWANIA

 1. Kodeks postępowania Kupującego dostawy jest na stronie internetowej https://www.nefab.com/en/sustainability/codeof-conduct/ . Sprzedający akceptuje Kodeks postępowania Kupującego i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów w stosownym czasie jak dotyczy, jak również do wdrożenia jego zapisów do swojej działalności. Sprzedający zapewni, że jego podwykonawcy, o ile dotyczy, będą postępować zgodnie z kodeksem postępowania. Na wniosek Kupującego Sprzedający zobowiązany jest zademonstrować, w jaki sposób przestrzega zapisów Kodeksu postępowania. W przypadku naruszenia lub nieprzestrzegania przez Sprzedającego zapisów Kodeksu postępowania Kupującemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Kontraktu za pisemnym zawiadomieniem Sprzedającego, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ani odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.

 

SPORY, PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych Ogólnych warunków lub w związku z nimi, z jakiegokolwiek Kontaktu, w związku z nim lub z ich naruszenia, wypowiedzenia bądź nieważności, rozstrzygane będą ostatecznie przez arbitraż zgodnie Zasadami postępowania arbitrażowego Polskiej Izby Handlowej. Trybunał arbitrażowy składać się będzie z trzech arbitrów, a miejscem postępowania będzie Sąd Okręgowy w Gdańsku, Polska. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język polski.
 2. Do niniejszych Ogólnych warunków, Kontraktów oraz wszelkich sporów ich dotyczących zastosowanie ma polskie prawo materialne.

 

ZAWIADOMIENIA

 1. Wszelkie wymagane lub dozwolone zawiadomienia składane przez dowolną ze stron na mocy Kontraktu wymagają formy pisemnej w języku polskim i mogą być przesyłane pocztą lotniczą poleconą, e-mailem lub dostarczane osobiście. Zawiadomienia należy składać do wyznaczonego przedstawiciela drugiej strony.

 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

(MA ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAJĄCYCH, KTÓRZY WYKONUJĄ PRACĘ NA ZASADZIE PODWYKONAWSTWA NA TERENIE KUPUJĄCEGO LUB W IMIENIU KUPUJĄCEGO)

 1. Dostawca zobowiązany jest do wdrożenia i przestrzegania w każdym czasie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością w zakresie zagospodarowania odpadów, emisji zanieczyszczeń, natężenia dźwięku czy wycieków, których przestrzeganie wymagane jest podczas każdego rodzaju pracy prowadzonej na terenie Kupującego lub jego klientów.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIEGIENA PRACY

(MA ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAJĄCYCH, KTÓRZY WYKONUJĄ PRACĘ NA ZASADZIE PODWYKONAWSTWA NA TERENIE KUPUJĄCEGO LUB W IMIENIU KUPUJĄCEGO)

 1. Sprzedający zobowiązany jest zapewnić personel BHP i artykuły zabezpieczające wymagane do wykonywania stosownych prac.
 2. Sprzedający zobowiązany jest uzyskać od osoby odpowiedzialnej za zarządzanie terenem odpowiednie zezwolenia na wejście na obszary pracy i stosowny teren Kupującego. Brak takiej zgody uniemożliwia rozpoczęcie prac przez Sprzedającego. Ponadto Sprzedający zobowiązany jest przez cały czas w pełni przestrzegać otrzymanych instrukcji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy każdego dnia Sprzedający przedstawi osobie odpowiedzialnej za zarządzanie terenem Kupującego listę imienną pracowników, którzy wejdą na teren Kupującego za lub w imieniu Sprzedającego w celu wykonania prac na mocy kontraktu. Jeżeli pracownicy nie zmienią się podczas trwania kontraktu, pierwsze przedstawienie powyższych informacji uznaje się za wystarczające.
 4. Jeżeli Sprzedający zwraca się do osoby trzeciej o świadczenie usług w opracowaniu pracy świadczonej na mocy kontraktu, Sprzedający winien o tym zawiadomić Kupującego i uzyskać jego uprzednią zgodę, po czym Sprzedający może zorganizować odpowiednią koordynację prac. Sprzedający będzie w pełni odpowiedzialny za prace i działania wykonane przez taką osobę trzecią lub jej personel oraz zastosuje wobec osób trzecich instrukcje, normy, procedury pracy, przepisy, prawa i zapisy umowne mające zastosowanie w stosownym czasie.
 5. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia, że jego pracownicy i przedstawiciele przestrzegają w pełni i w każdym momencie wszelkich instrukcji, norm, procedur pracy obowiązujących na terenie Kupującego lub jego klientów, przepisów, praw i zapisów umownych mających zastosowanie w stosownym czasie.
 6. Wyraźnie, „Sprzedający” oświadcza, że zna normy prawne i instrukcje stosowanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

OŚWIADCZENIA I RAPORTY PRAWNE I JAKOŚCIOWE

 1. Sprzedający przedstawi Kupującemu wszelkie oświadczenia i raporty wymagane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym Zamówienia lub Kontraktu, jak na przykład licencje, upoważnienia i oświadczenia zgodności. Powyższe dokumenty uznane będą za obowiązkowe do wystawienia faktury za produkty i usługi dostarczone na mocy Zamówienia lub Kontraktu.
 2. Sprzedający przedstawi Kupującemu wszelkie dokumenty dotyczące charakterystyki technicznej produktów i usług dostarczonych na mocy Zamówienia lub Kontraktu, w tym między innymi dokumentów dotyczących jakości i zgodności z Zamówieniem lub Kontraktem.

 

AUDYTY

 1. Kupujący upoważniony jest do przeprowadzania audytów terenu Sprzedającego i/lub jego procesów produkcyjnych w celu weryfikacji, czy produkty i usługi dostarczone na mocy Zamówienia lub Kontraktu są zgodne z ustalonymi wymaganiami jakościowymi oraz zapisami Kontraktu. Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o udzielenie informacji na temat wyników audytu oraz uprawniony jest do przedstawienia dowodów zaprzeczających ewentualnym niezgodnościom. Sprzedający zobowiązany jest ustanowić odpowiednie działania naprawcze i prewencyjne w celu naprawy wszelkich wykrytych wad, które mogłyby doprowadzić do odchyleń w jakości dostarczanych produktach lub usług.

 

OCHRONA DANYCH

 1. Jeżeli jedną ze stron zgodnie z obowiązującym prawem należy uznać za przetwarzanie danych w imieniu drugiej strony, strony zawierają odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych.
 2. Obie strony mają prawo do przetwarzania niezbędnych danych osobowych dotyczących pracowników drugiej strony lub innych osób kontaktowych, które mogą zostać pozyskane w związku z Umową, w tym między innymi nazwisk i danych kontaktowych. Każda ze stron przetwarzających dane osobowe zgodnie z niniejszą klauzulą będzie uważana za administratora w odniesieniu do ich odpowiedniego przetwarzania. Celem przetwarzania jest umożliwienie wykonania odpowiednich zobowiązań stron i współpracy w ramach Umowy, takich jak administrowanie stosunkiem umownym, dostarczanie informacji i innej komunikacji. Przetwarzanie danych osobowych będzie wspierane przez równowagę interesów w celu zaspokojenia uzasadnionych potrzeb każdej ze stron w zakresie zarządzania stosunkiem umownym.
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Nefab oraz praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć w „Informacjach dla partnerów biznesowych” na stronie internetowej Nefab www.nefab.com lub pod adresem privacy@nefab.com.
 4. Każda ze stron jest zobowiązana do zapewnienia, że jej pracownicy oraz inne potencjalne osoby kontaktowe, których dane osobowe są przetwarzane przez drugą stronę, otrzymały informację o przetwarzaniu zgodnie z klauzulami 45-47.