Ogólne Warunki Zakupu

Zastosowanie

1. Niniejsze Warunki Ogólne dotyczą wszelkich zakupów dokonanych przez Nefab oraz jej podmiotów zależnych („Kupujący") od dostawców („Sprzedający"). Niniejsze Warunki Ogólne nie mogą być zmieniane, o ile pisemnie nie ustalono inaczej.

Dokumenty umowy

2. Umowa zostanie uznana za zawartą po potwierdzeniu przez Sprzedającego zamówienia („Zamówienie") od Kupującego lub, jeśli nie wystawiono potwierdzenia, po upływie dwóch (2) dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący nie będzie związany potwierdzeniem zamówienia wystawionym przez Sprzedającego, jeśli potwierdzenie to będzie się różnić od treści Zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedający nie chce być związany Zamówieniem, gdy zamierza określić dodatkowe warunki lub zmienić cenę, ilość lub inne zapisy Zamówienia, musi powiadomić Kupującego o odrzuceniu Zamówienia i podać powody odrzucenia. Zmiany dokonane w formie „potwierdzenia" nie będą ważne.

O ile pisemnie nie ustalono inaczej, Zamówienie od Kupującego oraz niniejsze Warunki Ogólne będą stanowić pełną umowę („Umowa") pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, a Kupujący nie będzie związany żadnymi innymi warunkami niż te określone w Umowie.

Warunki dostawy

3. Jeśli ustalono warunki handlowe, będą one interpretowane zgodnie z INCOTERMS obowiązującymi w momencie sporządzenia Umowy. W przypadku, gdy nie ustalono konkretnych warunków handlowych, dostawa odbędzie się na warunkach Ex-Works.

Termin dostawy

4. Wszelkie towary zostaną dostarczone najpóźniej w dniu podanym w Zamówieniu. Sprzedający wie, że Kupujący może ponieść szkody wynikłe z opóźnionej dostawy, nawet jeśli opóźnienie dotyczy tylko części towarów.

Cena

5. Jeśli nie określono ceny, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę zgodnie z najniższą ceną rynkową obowiązującą w momencie Zamówienia. Wszelkie ceny nie zawierają podatku VAT. Kupujący zapłaci stosowny podatek VAT oraz cło. Sprzedający zapłaci wszelkie pozostałe podatki, opłaty oraz inne należności i opłaty, bez względu na ich charakter. Kupujący nie zaakceptuje żadnych opłat ani kosztów związanych z pakowaniem, o ile nie ustalono inaczej na piśmie.

Płatność

6. nastąpi w umówionym terminie licząc od daty otrzymania przez Kupującego poprawnej faktury wystawionej zgodnie z poleceniami Kupującego. Faktury muszą zawierać numer zamówienia Kupującego oraz imię i nazwisko osoby wystawiającej zamówienie.

7. Zaległe płatności będą skutkować naliczeniem odsetek karnych zgodnie z obowiązującym prawem.

Substancje zakazane i ograniczone w użytkowaniu

8. Sprzedawca powinien mieć pewność iż produkty jak również ich skład chemiczny są dopuszczone do użytku przez lokalne prawo zarówno w kraju sprzedawcy jak I nabywcy. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zapoznanie się z listą substancji zakazanych i ograniczonych w użytkowaniu, lista ta jest dostępna na stronie www.nefab.com i będzie na bieżąco aktualizowana.

Pakowanie i etykietowanie

9. Opakowanie zapewni ochronę wymaganą w celu uniknięcia uszkodzenia lub pogorszenia się stanu towarów podczas transportu. Wszystkie towary będą opatrzone numerami części i Zamówienia. Materiał opakowania musi spełniać przepisy środowiskowe.

Opóźniona dostawa

10. Jeśli Sprzedający stwierdzi, że nie jest w stanie dotrzymać ustalonego terminu dostawy, niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego na piśmie, podając przyczynę opóźnienia oraz wskazując dzień, w którym przewiduje dostawę.

11. W przypadku, gdy dostawa lub jej część jest opóźniona, Kupujący ma prawo zażądać od Sprzedającego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub, jeśli dostawa jest mało znacząca dla Kupującego, Kupujący ma prawo do anulowania umowy za pisemnym wypowiedzeniem wręczonym Sprzedającemu.

Kupujący ma prawo do otrzymania rekompensaty za straty poniesione w wyniku opóźnienia ze strony Sprzedającego.

Odpowiedzialność za wady

12. Sprzedający gwarantuje, że towary będą zgodne ze specyfikacją oraz wolne od wad projektowych, materiałowych i produkcyjnych.

13. Kupujący nie ma obowiązku kontroli towarów w określonym czasie od momentu dostawy, ma jednak prawo do powiadomienia Sprzedającego w momencie, gdy pojawią się wady.Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Sprzedający, na żądanie Kupującego:
a) niezwłocznie wymieni lub naprawi towary, które okazały się wadliwe od momentu otrzymania powiadomienia; lub
b) zwróci Kupującemu wszelkie kwoty wpłacone przez niego w związku z tymi towarami;
c) rozwiąże Umowę, jeśli wady te są istotne.

Ponadto, Kupujący ma prawo do otrzymania rekompensaty za straty poniesione w wyniku wadliwych towarów.

14. Towary zwrócone zgodnie z punktem 12 zostaną dostarczone do Sprzedającego na koszt i ryzyko Sprzedającego.

15. Dokonanie płatności za towary nie będzie uznawane jako akceptacja towarów przez Kupującego i nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek prawa Kupującego wynikające z punktów12-13.

Odpowiedzialność za produkt

16. W przypadku, gdy zakupione towary posiadać będą wadę, która spowoduje obrażenia u ludzi lub uszkodzenie mienia innego niż zakupione towary, Sprzedający zabezpieczy Kupującego i weźmie na siebie odpowiedzialność za powyższe szkody, włączając opłaty sądowe.Podstawa dla zwolnienia od odpowiedzialności (siła wyższa)

17. Następujące okoliczności będą stanowić podstawę dla zwolnienia z odpowiedzialności w przypadku, gdy uniemożliwią lub utrudnią wykonanie Umowy oraz gdy nie będzie można ich przewidzieć: spory pracownicze oraz inne okoliczności, na które strony nie mają wpływu, takie jak pożar, wojna, mobilizacja lub powołanie do wojska o porównywalnym zakresie, rekwizycja, przejęcie, ograniczenia handlowe i walutowe, powstanie oraz zamieszki, braki w transporcie, ogólny brak materiałów, ograniczenia w dostawie prądu oraz wady i opóźnienia w dostawach od podwykonawców spowodowane okolicznościami wymienionymi w niniejszym punkcie.Strona, która zechce zażądać zwolnienia od odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę na piśmie o rozpoczęciu i zakończeniu tych okoliczności.

18. Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za pisemnym wypowiedzeniem wręczonym drugiej stronie w przypadku, gdy wykonanie umowy zostało opóźnione na ponad 3 miesiące z tytułu powodu do zwolnienia z odpowiedzialności, jak opisano w punkcie 16.

Rozwiązanie umowy

19. Każda ze stron może rozwiązać Umowę i/lub anulować Zamówienie w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez rekompensaty jeśli:

a) druga ze stron wyda rozporządzenie lub jakikolwiek sąd wyda postanowienie, w myśl którego druga strona zakończy działalność lub gdy mianowany zostanie syndyk masy upadłościowej, likwidator, odbiorca lub dyrektor w imieniu wierzyciela lub gdy zaistnieją okoliczności, które dadzą sądowi lub wierzycielowi prawo do wydania postanowienia o zakończeniu działalności;

b) druga ze stron dokona istotnego naruszenia Umowy.

Przeniesienie

20. Sprzedający nie może dokonać przeniesienia Umowy ani też praw i obowiązków z niej wynikających bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.

Poufność

21. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji związanych z kontaktami biznesowymi z Kupującym oraz powstrzyma się od wykorzystywania nazwy Kupującego w celach marketingowych lub innych. Wszelkie rysunki oraz pozostałe dokumenty dostarczone Sprzedającemu pozostają wyłączną własnością Kupującego, zaś Sprzedający oświadcza, że nie będzie przekazywał tych informacji stronom trzecim ani wykorzystywał informacji zawartych w tych dokumentach do celów innych niż wykonywanie niniejszej Umowy.

Spory, obowiązujące prawo

22. Spory wynikłe w związku z niniejszą Umową nie zostaną wniesione do sądu, lecz zostaną ostatecznie rozstrzygnięte na drodze arbitrażu zgodnie z prawem arbitrażowym obowiązującym w Polsce.

23. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy zostaną osądzone zgodnie z prawem polskim bez wpływu na normy kolizyjne i bez odniesienia do praw innych krajów.

Korespondencja

24. Wszelka korespondencja wymagana lub dozwolona w ramach Umowy zostanie sporządzona na piśmie, w języku polskim lub/i angielskim i może zostać wysłana listem lotniczym poleconym, teleksem, telefaksem, pocztą elektroniczną potwierdzoną listem lotniczym poleconym lub zostać wręczona osobiście.

Korespondencja zostanie uznana za doręczoną,w przypadku listu lotniczego poleconego – po pięciu dniach od daty nadania; w przypadku teleksu, telefaksu lub poczty elektronicznej – z dniem wysłania potwierdzenia, a w przypadku doręczenia osobistego – z dniem doręczenia.