• Reducing Damages.

  In your world

  Medicinteknisk utrustning

AVANCERAT PRODUKTSKYDD FÖR LIVSVIKTIGA INVESTERINGAR

Den medicintekniska marknaden kännetecknas av långa leveranskedjor och extremt känsliga produkter. Nefabs globala närvaro och multimateriella kompetens möjliggör ett avancerat produktskydd och internationell samordning.

Nefab har lång erfarenhet av förpackningsutveckling för den medicintekniska industrin. Förpackningen ska inte bara skydda stora ekonomiska värden, utan måste också möta hälsolagstiftningens säkerhetskrav – från design till materialval, teststandard och dokumentation. Då kundernas produktutveckling och produktion ofta sker i olika delar av världen är det ett grundläggande krav att förpackningarna ska finnas tillgängliga på olika platser och kontinenter. Vi har unik kompetens för analys av leverantörskedjor inom medicinteknisk industri. Allt beaktas: inkommande och utgående flöden av såväl komponenter som färdiga produkter. Resultatet är en komplett förpackningslösning som bidrar till minskade totalkostnader.

KUNDCASE:

Förpackningslösningar för skiktröntgen

En skiktröntgen, eller så kallad CT-Scanner, är en mycket värdefull produkt som kostar miljontals kronor. En skiktröntgenapparat är extremt känslig för stötar och vibrationer, vilket ska sättas i relation till att den också är svår att hantera, både storleks- och viktmässigt – den väger hela två ton. När kunden vände sig till Nefab, stod man inför en utmaning. Sedan tidigare hade kunden sin tillverkning i Kina, med distribution till sjukhus i hela världen. En typisk transportcykel bestod av vägtransporter till den kinesiska tullen med utlastning för flyg- eller sjötransport vidare till tullen i mottagarlandet. Vid ankomsten transporterades sedan skiktröntgenapparaten till kundens centrallager via lastbil, för vidare transport ut till sjukhuset som beställt den. Omlastningspunkterna var många och antalet maskiner som kom fram skadade var besvärande. Nefab fick därför i uppdrag att ta fram en ny förpackningslösning. 

Den här förpackningen är ett exempel på en förpackningslösning designad och utvecklad av Nefab.

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Minskade transportskador var kundens huvudfokus, men Nefabs totalkostnadsanalys visade att det fanns stora besparingar att göra även inom andra områden. Med en ny förpackningsdesign baserad på Nefabs ExPak XL och en innerförpackning med stötdämpning (och skid-mates) kunde vi reducera både vikten och materialanvändningen. Med smart design minskade också kostnaderna för hantering och montering. Totalkostnadsanalysen visade en skadereduktion på 100 %, minskade transportkostnader med 50 %, minskade förpackningskostnader med 22 % samt minskade hanteringskostnader med 50 %. Den totala kostnadsbesparingen med den nya förpackningslösningen uppgick alltså till 55 %. Men viktigast av allt är förstås att skiktröntgenapparaterna i fortsättningen kommer fram till sjukhusen i oskadat skick.

MILJÖOPTIMERING

Inför förpackningsrevisionen uttryckte kunden en önskan om att minska miljöbelastningen. Den nya förpackningen kunde delvis utformas som en returförpackning. Sammanlagt reducerades förpackningens koldioxidavtryck med 30 % – en minskning som främst beror på minskade transportkostnader och lägre mijöpåverkan i samband med produktionen av förpackningen.

FOKUSOMRÅDEN:

MEDICINSK DIAGNOSTIK OCH VÅRDUTRUSTNING

Nefabs kunder är verksamma inom två områden: medicinsk diagnostik samt vårdutrustning. Till den förra gruppen hör MRI-, CT-skannrar och röntgenapparater medan den senare inkluderar maskiner för dialys samt hjärt- och lungräddning. Det rör sig om mycket värdefulla produkter och känslig elektronik, vilket ställer höga krav på produktskyddet. Formaten är generellt stora och då produkterna ofta monteras och driftsätts i skydd av transportförpackningen måste emballaget anpassas för hissar och dörröppningar, ända fram till avemballeringen i vårdrummet. Marknaden styrs i stor utsträckning av reglerna hos USAs Food And Drug Administration, vilka räknar in även förpackningen i kvalitetssäkringen. Som förpackningsleverantör måste man därför vara med kunden redan i produktutvecklingsprocessen.

KUNDFÖRDELAR

Nefabs globala plattform ger världsomspännande samordning och service på lokal nivå, anpassad för flödena inom medicinteknisk industri.

 • Djupgående kunskaper om de medicintekniska direktiv som styr marknad och leveranser
 • Möjlighet att delta i kundens produktutveckling från grunden
 • Optimalt produktskydd och minskade transportskador
 • Miljöoptimering
 • Minskade totalkostnader
 • Kortare packnings- och monteringstid
 • Lägre förpackningskostnader
 • Viktreduktion