Kompetensuteveckling

CPS-konceptet (Complete Packaging Solutions) utvecklas ständigt med nya produkter och tjänster, vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens. Kompetensutveckling är därför högt prioriterat inom Nefab. I takt med företagets globala expansion har kunskapsspridning blivit en mycket viktig komponent i vår framgång. Tack vare utbildning och andra kunskapsspridande insatser kan vi ta fram optimala lösningar och ge våra kunder ett lika kompetent bemötande över hela världen.

Nefab har kompetensteam som jobbar med att sprida kunskap inom koncernen samt att ta fram utbildningsmaterial. Kompetensteamen jobbar inom följande områden: Produkter, Tjänster, Försäljning & Rådgivning, Sourcing, Finans & allmänna kurser. Kompetensteamen består av exempelvis produktchefer och specialister. En av deras viktigaste uppgifter att ta fram webbaserade kurser (Web Academy) inom sina respektive områden.

Web Academy

WebAcademy startades i augusti 2002 för att göra det möjligt för Nefab-anställda att själva, på distans, kunna vidareutveckla sina kunskaper. Antalet kurser växer stadigt och är nu upp i 33 stycken. Sommaren 2004 lanserades de första kurserna med nivån Skilled . På Basic-nivån får studenten grundläggande kunskaper inom respektive område och lär sig viktiga begrepp, medan Skilled-nivån handlar om att skaffa sig kunskaper och erfarenheter genom att lösa verkliga kundcase.

Sedan årsskiftet 2007/2008 ingår även utbildningsfilmer som en del i Web Academy. Utbildningsfilmerna finns tillgängliga via webben och är ett komplement till Web Academys skriftliga material.

Personliga studieplaner avgör vilka kurser som ska prioriteras (beroende på vilken funktion medarbetaren har inom företaget). Under 2010 togs 970 Web Academy- diplom av medarbetare runt om i världen.

Övrig Utbildning

Som ett viktigt komplement till Web Academy och som en viktig del i att knyta kontakter med kollegor inom organisationen genomför Nefab kontinuerligt produktutbildningar och seminarier med fokus på försäljning. Caselösning och gruppövningar ingår ofta som utbildningsmoment, vilket skapar både teamkänsla och kunskapsutbyte.