Gröna initiativ och förbättringar

Gröna initiativ har varit en del av Nefabs affärsidé sedan decennier genom att erbjuda kompletta förpackningslösningar som minskar miljöpåverkan och totalkostnad.

miljöbild

Green Customer Offer

Nefab har ett antal initiativ för att minska miljöpåverkan från förpackningar och de processer där förpackningen används. Dessa områden omfattar saker som miljöpåverkansanalyser, minskning av material och förbättrad återanvändning av förpackningsprodukter och komponenter.

ECO-kalkylator

Nefabs ECO-kalkylator är ett verktyg för att göra en fullständig livscykelanalys av miljöpåverkan från olika förpackningslösningar. Vi har möjlighet att beräkna ett antal faktorer, de vanligaste är Global Warming Potential (GWP) och vattenförbrukning. Verktyget hjälper våra kunder att förstå effekterna av befintliga förpackningslösningar samt hur nya lösningar kan reducera miljöpåverkan.

Miljövänlig design

Nefab erbjuder kompletta förpackningslösningar som reducerar den totala förpackningskostnaden och miljöpåverkan. Detta kräver expertis inom logistik, förpackningsmaterial och hanteringsförhållanden. Med en klar bild av helheten utformar vi lösningar som utnyttjar minimalt med resurser från jorden, både i fråga om råvaror och fossila bränslen för att flytta förpackningar runt om i världen till sin slutdestination.

Retursystem

Ett bra sätt att minska avfallet är att använda en förpackningslösning flera gånger. Detta är vad Nefabs returlösningar gör. Nefab har lång erfarenhet av att designa, implementera och hantera retursystem. Med Nefabs utvecklade programvara RECO (som utvärderar kostnaden mellan returförpackningar och envägsförpackningar) och ECO-kalkylatorn kan vi ge en fullständig bild av kostnaden och miljöpåverkan genom att införa ett retursystem.

Green Supply Chain

Utvärdering av leverantörer

Nefab genomför leverantörsutvärderingar som omfattar många olika områden. Ett av områdena är miljö, resultatet på detta område påverkar den totala poängen av en leverantör, vi kan därför styra den lägsta graden av efterlevnad samt motivera leverantörer att tillhandahålla komponenter och lösningar som minskar miljöpåverkan.

Maximera användningen av förnybara materialresurser

Oavsett om förpackningsmaterialet är baserat på trä eller annat material, så erbjuder Nefab alla möjliga alternativ från biobaserad, biologiskt nedbrytbar till återvinningsbara lösningar.

Green Operations

Environmental Management Systems

Nefab har beslutat att alla produktionsenheter ska ha ett Environmental Management System (som ISO 14001 eller motsvarande) implementerat. I slutet av 2014 var sexton av våra produktionsenheter certifierade med Environmental Management System enligt ISO 14001, flertalet av alla enheter var också certifierade enligt ISO 9001.

FN:s Global Compact

FN:s Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag som har åtagit sig att anpassa sin verksamhet och strategi efter tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Nefab undertecknade FN:s Global Compact i oktober 2008 och stödjer sedan dess detta initiativ. Vi vidtar åtgärder för att förbättra vår verksamhet i detta avseende. Klicka här för vår senaste Communication on Progress-rapport.