Strategi

Strategi

Nefabs strategi ligger till grund för koncernens verksamhet och dess syfte är att säkerställa fortsatt utveckling av koncernen och dess dotterbolag.

Målgrupp

Nefab riktar sig mot multinationella företag som tillverkar värdefulla, stöldbegärliga och transportkänsliga produkter som kräver kompletta förpackningslösningar. 

Kunderbjudande

Nefab tillför mervärde genom att leverera världsledande förpackningsprodukter, tjänster och kundanpassade kompletta förpackningslösningar.

Leverantörer

Förmågan att erbjuda marknadens bästa lösningar kräver goda relationer med en bred leverantörsbas. I urvalet av leverantörer skall Nefab prioritera de, som i likhet med Nefab, strävar efter långvariga affärsrelationer.

Global närvaro

För att kunna erbjuda globala kunder service på lokal nivå, har Nefab etablerat verksamhet i världens viktigaste industriella regioner.

Miljö

Nefab skall vara ledande inom hållbara förpackningslösningar för industriellt bruk. I vår strävan fokuserar vi på att minimera förpackningens miljöpåverkan genom hela dess livscykel och att öka möjligheterna till återanvändning.

Medarbetare

Nefab är ett kunskapsbaserat företag. Positionen som marknadsledare skall förstärkas genom en kontinuerlig utveckling av medarbetarnas kompetens. Utvecklingsmöjligheterna skall vara så attraktiva att befintliga medarbetare väljer att stanna i organisationen samtidigt som nya kvalificerade medarbetare kan rekryteras. De kärnvärden och etiska regler som utgör Nefabs kultur och värdegrund skall vara vägledande för hur medarbetarna förväntas agera. Denna gemensamma anda och kultur skall bidra till att stärka sammanhållningen och samarbetet inom koncernen som idag är etablerad i mer än trettio länder på tre kontinenter.

Organisation

Nefab har en matrisorganisation för att bäst kunna serva lokala marknader och samtidigt driva global affärsutveckling mot utvalda marknadssegment. Den geografiska strukturen bygger på tre regioner – Europa, Asien och Amerika – kombinerat med de tre marknadssegmenten Telekom, Energi, och Industri. Regionerna och de lokala bolagen har ansvar för sina respektive resultat- och balansräkningar. Marknadssegmenten driver utvecklingen av produkt- och tjänsteerbjudanden samt ansvarar för global tillväxt och lönsamhet inom respektive marknadssegment.