Corporate Social Responsibility

CSR är ett koncept som bygger på att företag tar hänsyn till samhällets utveckling i stort genom att tänka på de effekter som företagets aktiviteter innebär för såväl kunder, leverantörer, anställda och ägare som för samhället och miljön.

Nefabs ansvarstagande (Corporate Social Responsibility, CSR) grundar sig på våra kärnvärden, OECDs riktlinjer och FN:s Global Compact´s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och arbete mot korruption. Global Compact´s principer baseras i sin tur på: The Universal Declaration of Human rights, The International Labour Organisation´s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, The Rio Declaration on Environment and Development samt The United Nations Convention Against Corruption.

Kärnvärden

Vår företagskultur bygger på gemensamma värderingar och grunden för vad vi är och vad vi står för sammanfattas i våra kärnvärden som är:

  • Enkelhet
  • Respekt
  • Ansvar

Uppförandekod (Code of Conduct)

Globala organisationer såsom FN och OECD har fastställt ett antal internationella regler och förordningar som styr affärsaktiveteter inom områden som miljöansvar, mänskliga rättigheter, diskriminiering, barnarbete, korruption etc. Som ett ansvartstagande företag är vår minimistandard att lyda lagen och likaså att följa regeler och riktlinjer.

Mänskliga rättigheter

Nefab stödjer och respekterar skyddet av internatinellt proklamerade mänskliga rättigheter och försäkrar att företaget inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsförhållanden

Föreningsfrihet

I enlighet med lokala eller tillämpliga lagar är alla anställda fria att ansluta sig eller inte ansluta sig till fackföringar och har rätt till kollektivavtal vid anställning hos Nefab.

Tvångsarbete

Ingen form av tvångsarbete tolereras av Nefab och alla anställda har rätt att lämna sin anställning i enlighet med avtal eller lokala lagar.

Barnarbete

Nefab skall inte medverka till någon form av barnarbete eller andra former av exploatering av barn. Ingen anställs som inte har gått ut grundskolan eller är under 15 år och ingen under 18 år anställs för riskfyllt arbete inom Nefab.

Arbetsplatsen

Nefab skall erbjuda alla anställda en arbetsmiljö som är hälsosam, säker och uppfyller internationella villkor och lokala lagar.

Diskriminering

Mångfald bland Nefabs anställda är ett positivt kännetecken och ingen oavsett ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, nationalitet, föräldrastatus, civilstånd, graviditet, religion, poitisk åsikt, etnisk bakgrund, socialt ursprung, social status, ålder, fackföringstillhörighet eller funktionshinder får diskrimineras. Trakasserier såsom fysiskt eller psykosocialt övergrepp är strängt förbjudet inom Nefab likaväl som alla andra slag av mobbning eller hotelser.

Miljö

Försiktighet

För Nefab är hållbar utveckling ett nyckelbegrepp och begränade resurser undviks i möjligaste mån. Nefab visar miljöhänsyn och iakttar försiktighet avseende handlingar som belastar miljön genom att undvika farliga material när passande och mer miljövänliga material finns tillgängliga.

Miljöansvar

Nefab stödjer nyskapande utveckling av produkter och service som är bra för såväl miljön som ur ett socialt perspektiv.

Arbete mot korruption

Nefabs rykte beträffande ärlighet, integritet och ansvar måste upprätthållas och Nefab tolererar inte någon form av inblandning i mutor, utpressning eller korruption.

Konsumentintressen

Vid kontakt med konsumenter uppträder Nefab som en ärlig partner såväl i sina affärsrelationer, som i sin marknadsföring och annonsering. Nefab försäkrar sig också om att de varor eller tjänster som levereras uppfyller överenskomna och legala krav.

Konkurrens

Nefab genomför sina aktiviteter enligt tillämpliga lagar och förordningar och avhåller sig också från att medverka i avtal som strider mot gällande konkurrensregler.