FAQ

Nedan finns svaren på våra vanligaste frågor.

Är Nefabs produkter farliga för miljön?

Svar: Nefabs huvudprodukter är tillverkade av trä, plywood och stål. Materialet är miljösäkert gentemot både miljön och människor samtidigt som det går att återanvända och återvinna i slutet av produktlivscykeln med ett minimum av miljöpåverkan.

Vad är en materialdeklaration för något?

Svar: Det är ett datablad som deklarerar vilka material, substanser och vilken tillverkningsprocess som används för att framställa vissa produkter. Ladda ner materialdeklarationen för plywood, OSB och PTI. Materialdeklaration

Vad är ISPM 15

Svar: ISPM 15 står för International Standards for Phytosantitary Measures. Standardnummer 15 inkluderar riktlinjer för att reglera den internationella handeln med träförpackningar. Processat trä såsom plywood är inte ett fytosanitärt problem med hänsyn till standarden ISPM 15 och behöver därför inte behandlas.

Vad står förkortningen GWP för?

Svar: GWP är en förkortning av Global Warming Potential. Det är ett slags mätinstrument på hur mycket en viss mängd av växthusgasen som bidrar till den globala uppvärmningen. Det är en relativ skala som jämför gasen med koldioxid. GWP rör sig över ett specifikt tidsintervall och värdet av detta måste anges när GWP är angivet, annars är värdet meningslöst.

Vad står REACH för?

Svar: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (REACH) är en EU-reglering sedan december 2006. REACH observerar produktion och nyttjandet av kemiska substanser samt deras möjliga påverkan på vår hälsa och miljö. Det är den mest strikta lagen som idag reglerar kemiska substanser och kommer att påverka alla världens industrier. REACH började gälla i juni 2007 och har nu en infasningsperiod på över tio år.

REACH påverkar inte Nefabs verksamhet i större utsträckning. ExPak, RePak, träkragar och PU/PE-foam påverkas inte av REACH. Läs mer om REACH här.

Vad är RoHS?

Svar: Restriktionen och direktivet av farliga substanser tillfaller inte de produkter som Nefab erbjuder. RoHS begränsar sig till sex stycken farliga substanser i tillverkningen av elektronisk och elektrisk utrustning. Materialen är:

Bly (Pb)
Kvicksilver (Hg)
Kadmium (Cd)
Hexavalent krom (Cr6+)
Polybrominated biphenyls (PBB)
Polybrominated diphenyl ether (PBDE)

Den maximalt tillåtna koncentrationen är 0,1% eller 1000 ppm (förutom för kadmium, vilket är begränsat till 0,01% eller 100 ppm) av den homogena vikten för materialet. För mer information hänvisas till länkat dokument.

www.kemi.se

Vad står WEEE för?

Svar: Waste Electrical and Electronic Equipment är ett EU-direktiv som tillsammans med RoHS trädde i kraft som lag i frebruari 2003. Direktivet medför att ansvaret för deponeringen av spillet för elektroniskt och elektrisk utrustning tillfaller tillverkaren. Nefab är leverantör av förpackningar och förpackningsmaterial och omfattas därför inte av detta direktiv.

Har Nefab ISO 14001 certifikat?

Svar: Ja, Nefab har ISO 14001 certifierade bolag i Sverige, Kanada, Kina, Estland, Indien och Slovakien. Nefab jobbar kontinuerligt med att certifiera återstående bolag inom gruppen.

Vad är förpackningsdirektivet?

Svar: Förpackningsdirektivet är förordningen om producentansvar för förpackningar och innebär att Sverige har infört EU:s direktiv om förpackingar och förpackningsavfall. Direktivet skall förebygga och minska förpackningars inverkan på miljön. Därmed säkerställer EU en hög miljöskyddsnivå och en fungerande inre marknad för förpackningar. Direktivet innehåller målnivåer för återvinning och materialutnyttjande. Men Sverige har infört högre målnivåer än de i direktivet. Direktivet fastställer vissa väsentliga krav på förpackningars sammansättning och på möjligheterna till att återanvända och återvinna förpackningar.

Nefab följer förpackningsdirektivet.

Hur förhåller sig Nefabs plywood till regleringen av formalehyd?

Svar: Lim som används i plywood består av formalehyd vilket kan vara farligt för oss människor. Nivån på formalehyden måste därför kontrolleras och all plywood som används i Nefabs förpackningar genomgår en kvalitetskontroll för att uppfylla E1-normen. E1-godkänd plywood är det samma som ett godkännande för möbler till ditt hushåll.

Varför använder sig Nefab av 6 mm plywood?

Svar: Vår erfarenhet visar att 6 mm tjock plywood är den optimala tjockleken för engångsförpackningar. Kraftigare förpacknignar ger något starkare skydd men är oftast onödigt för engångsemballage. Enkelt förklarat genom att 6 mm ger ett tillfredställande produktskydd och att vikten också blir lägre gentemot kraftigare material. Vi har också utfört tester på 5 mm plywood men resultatet blev mer spill i produktionen pga att plywooden gick sönder under tillverkning. Summa summariuim var att det var mer kostsamt samt större miljöpåverkan att försöka använda 5 mm plywood. Så i nuläget är 6 mm plywood det mest kostnadseffektiva och mijövänligaste alternativet.