Ogólne Warunki Sprzedaży

Obowiązują od 01.01.2015 r.

Zastosowanie

 1. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do każdej transakcji sprzedaży prowadzonej przez spółkę „Nefab Packaging Poland” Sp. z o.o. („Sprzedającą”)
  na rzecz klientów („Kupujących”). Odstępstwa od niniejszych Ogólnych warunków mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli zostaną uzgodnione przez strony na piśmie.

Zamówienia

 1. Jakąkolwiek transakcję sprzedaży („Kontrakt”) uważa się za zawartą dopiero
  z momentem wystosowania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia. Sprzedający zobowiązany jest wyłącznie warunkami określonymi w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku kiedy Kupujący nie akceptuje potwierdzenia
  zamówienia, musi niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedającego na piśmie.
  W przypadku braku takiego zawiadomienia Kupujący zobowiązany jest określonymi w potwierdzeniu zamówienia warunkami cenowymi i innymi.

Kontrola dostawy

 1. Kupujący zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę towarów po ich dostarczeniu
  i zawiadomić Sprzedającego na piśmie o wszelkich wadach niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od daty dostawy. Zawiadomienie winno zawierać opis wady. Brak zawiadomienia Sprzedającego na piśmie w określonym terminie skutkuje utratą przez Kupującego prawa do składania jakichkolwiek roszczeń z tytułu wady produktu.

Warunki dostawy

 1. W przypadku uzgodnienia warunków handlowych, należy je interpretować zgodnie
  z obowiązującymi w momencie zawarcia Kontraktu warunkami INCOTERMS.
  W przypadku braku uzgodnienia warunków handlowych, dostawa realizowana jest na warunkach FCA.

Termin dostawy

 1. O ile strony nie uzgodnią inaczej, uznaje się, że termin dostawy określony
  w Kontrakcie liczony jest od daty zawarcia Kontraktu. Za termin dostawy
  uznaje się termin, w którym zgodnie z uzgodnionymi warunkami dostawy towar uznany jest za przekazany Kupującemu.

Cena

 1. O ile strony nie uzgodnią inaczej w warunkach dostawy, wszystkie ceny podane są w wartości netto, do której Sprzedający dolicza kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej dla danej dostawy. Ceny nie uwzględniają podatków, cła i innych obciążeń Kupującego. O ile nie uzgodniono odmiennych warunków dostawy, ceny obejmują również koszty transportu, załadunku
  i ubezpieczenia towarów do momentu ich przekazania pierwszemu przewoźnikowi.

Warunki płatności

 1. Termin płatności: według ustaleń Kontraktu.
 2. Jakiekolwiek opóźnienie w płatności skutkuje naliczaniem odsetek w wysokości odsetek maksymalnych. Jakakolwiek wpłata częściowa jest w pierwszej kolejności zaliczana na poczet należnych odsetek.
 3. W przypadku niezastosowania się przez Kupującego do terminu płatności, Sprzedający może zawiesić realizację swoich zobowiązań umownych do czasu zapłaty wszelkich zaległych należności. W przypadku braku należnej płatności
  w terminie 60 dni po wyznaczonym na fakturze terminie zapłaty Sprzedający może wypowiedzieć Kontrakt za pisemnym zawiadomieniem Kupującego. Sprzedający uprawniony będzie do otrzymania zapłaty całkowitej ceny towarów objętych Kontraktem, nawet jeżeli nie zostały one dostarczone do Kupującego, zapłaty odsetek od zaległych płatności oraz do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

Zastrzeżenie własności

 1. Towar objęty Kontaktem pozostaje własnością Sprzedającego do czasu całkowitej zapłaty jego ceny. Prawa własności intelektualnej odnoszące się do towaru
  lub do rozwiązań zastosowanych do pakowania w żadnym wypadku nie stanowią części Kontraktu i w związku z tym pozostają w każdym czasie wyłączną własnością Sprzedającego.

Opóźnienie dostawy

 1. W przypadku kiedy Sprzedający uzna, że nie jest w stanie zrealizować dostawy zgodnie
  z uzgodnionym harmonogramem, Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego
  na piśmie podając przyczynę opóźnienia oraz spodziewany termin realizacji dostawy.
 2. W przypadku opóźnienia dostawy lub dostawy częściowej z uwagi na rażące zaniedbanie przez Sprzedającego obowiązku rozpoczęcia prac lub podjęcia innych czynności w czasie odpowiednim do terminowej realizacji dostawy, Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Kontraktu za pisemnym zawiadomieniem Sprzedającego. Jednakże Kupujący może skorzystać z tego prawa wyłącznie, jeżeli opóźnienie ma istotne znaczenie dla Kupującego, o czym Sprzedający wiedział przy zawieraniu Kontraktu lub stosownie do okoliczności jego zawarcia powinien był wiedzieć. Niezależnie od przyczyny opóźnienia Kupujący nie może rozwiązać Kontraktu, jeżeli nie wyraził sprzeciwu wobec wydłużenia terminu dostawy, o którym został zawiadomiony przez Sprzedającego zgodnie z zapisami art. 11.
  W przypadku kiedy Kupujący zgłosi sprzeciw, Sprzedający winien otrzymać rozsądny termin na realizację dostawy. W zakresie wykraczającym poza zapisy art. 10 i 11 powyżej, Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej
  z opóźnionej dostawy, o ile strony nie uzgodnią inaczej.

Opóźnienie po stronie Kupującego

 1. W przypadku kiedy Kupujący nie przyjmie dostawy towaru w uzgodnionym terminie, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i ryzyka poniesione w związku z dostawą tak, jak gdyby dany towar został dostarczony. W przypadku kiedy towar pozostaje nadal we władaniu Sprzedającego, Sprzedający zorganizuje przechowywanie towaru na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedającemu przysługuje również prawo do wypowiedzenia Kontraktu i dochodzenia odszkodowania.

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostawy towaru w stanie uzgodnionym
  przez strony.
 2. Sprzedający zobowiązany jest, zgodnie z zapisami art. 17-21 poniżej, do usunięcia wszelkich wad towaru wynikających z wadliwego projektu, materiałów
  lub wykonawstwa w przypadku kiedy wada nie jest wynikiem niewłaściwego postępowania z towarem, przeciążenia lub innego działania zawinionego
  przez Kupującego lub osoby trzecie.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad spowodowanych
  przez okoliczności zaistniałe po przekazaniu towaru na rzecz Kupującego, wynikające z normalnego zużycia towaru i związanego z nim pogorszenia jego jakości.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wad, które ujawnią się
  w okresie jednego roku od daty dostawy towaru. W odniesieniu do towarów naprawianych w związku z istotnymi ich wadami lub do towarów wymienianych
  na nowe zgodnie z zapisami art. 15 Sprzedający ponosi taką samą odpowiedzialność za wady, jak w przypadku oryginalnego towaru przez okres jednego roku od daty ich wymiany lub naprawy. W odniesieniu do pozostałych towarów okres odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, zostaje wydłużony jedynie o okres, w którym Kupujący nie był w stanie użytkować towaru z uwagi na wadę, za którą odpowiedzialność ponosi Sprzedający. Niezależnie od zapisów art. 15-22 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
  za wady jakiejkolwiek części towaru przez okres dłuższy, niż dwa lata od początku obowiązywania okresu odpowiedzialności, o którym mowa w  zdaniu pierwszym powyżej.
 5. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zgodnie z art. 3 (Kontrola dostawy) Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Sprzedający ponosi koszty określone w art. 15-21. Prace związane z usuwaniem wady prowadzone będą w wybranej przez Sprzedającego lokalizacji.
 6. W przypadku kiedy Kupujący wystosuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 3 (Kontrola dostawy), a nie zostanie ujawniona żadna wada leżąca w zakresie odpowiedzialności Sprzedającego, Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie
  za wykonaną pracę i koszty poniesione w wyniku takiego zawiadomienia.
  W przypadku kiedy usunięcie wady wymaga ingerencji w inny sprzęt niż sam towar, Kupujący ponosi odpowiedzialność za pracę i koszty spowodowane taką ingerencją.
 7. Sprzedający ponosi ryzyko i koszt transportu związanego z naprawą lub wymianą. Kupujący przestrzegać będzie instrukcji Sprzedającego w kwestii realizacji transportu. Kupujący pokryje poniesiony przez Sprzedającego zwiększone koszty usunięcia wady, jeżeli towar znajduje się w miejscu innym, niż określony
  w Kontakcie lub – jeżeli lokalizacja nie została wcześniej określona – innym niż miejsce dostawy.
 8. W przypadku kiedy Sprzedający nie wywiąże się ze swoich obowiązków określonych w art. 18 w zasadnym terminie, Kupujący może zażądać na piśmie realizacji tychże zobowiązań w określonym, nieprzekraczalnym terminie.
  W przypadku kiedy wada jest istotna, Kupujący może wypowiedzieć Kontrakt
  za pisemnym zawiadomieniem Sprzedającego.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady za wyjątkiem, jak określono
  w art. 15-21. Powyższe ma zastosowanie również do wszelkich start (poniesionych szkód i utraconych korzyści) spowodowanych przez wady, jak na przykład utrata produkcji, utrata zysku lub inne pośrednie straty ekonomiczne.

 

Odpowiedzialność za uszkodzenie mienia spowodowane
przez towar

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez towar:

a)    w mieniu (ruchomym i nieruchomym) lub straty wywołane
przez taką szkodę,zaistniałe w czasie kiedy towar jest we władaniu Kupującego lub

b)    w produktach produkowanych przez Kupującego lub w produktach,
których produkty Kupującego stanowią część.

W przypadku roszczenia odszkodowawczego złożonego przez osobę trzecią wobec Sprzedającego lub Kupującego z tytułu szkody, o której mowa w niniejszym artykule, strona otrzymująca roszczenie zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą stronę na piśmie.

 

Podstawa zwolnienia z obowiązków (siła wyższa)

 1. Niżej wymienione okoliczności stanowią podstawę zwolnienia z obowiązków, jeżeli uniemożliwiają albo znacząco utrudniają realizację Kontraktu lub powodują, że jego realizacja jest nadmiernie uciążliwa, a nie mogły zostać rozsądnie przewidziane
  i nie można im było rozsądnie przeciwdziałać: spory zbiorowe, pożar, wojna, mobilizacja lub porównywalne wielkością powołanie do wojska, zajęcie mienia strony, restrykcje handlowe i walutowe, powstania i niepokoje społeczne, braki transportowe, ogólne braki materiałowe, restrykcje w dostawie energii elektrycznej oraz wady i opóźnienia w dostawach przez podwykonawców spowodowane wyżej wymienionymi okolicznościami.
 2. Strona, która ubiega się o zwolnienie z obowiązków zgodnie z art. 24, winna bezzwłocznie zawiadomić drugą stronę na piśmie o zaistnieniu i ustaniu takich okoliczności. W przypadku kiedy wyżej wymieniona podstawa zwolnienia uniemożliwia Kupującemu realizację jego obowiązków, Kupujący zwróci Sprzedającemu koszty poniesione na zabezpieczenie towaru.
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszych Ogólnych warunków,
  każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Kontraktu za pisemnym zawiadomieniem drugiej strony, jeżeli realizacja Kontraktu opóźniona jest o ponad sześć miesięcy z powodów określonych
  w art. 24.

Spory, prawo właściwe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Spory wynikające z Kontraktu lub w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.