Ogólne Warunki Sprzedaży

Obowiązują od 01.01.2023 r.

DEFINICJE

Poniższym wyrażeniom użytym w niniejszych Ogólnych warunkach nadaje się następujące znaczenie:

Kupujący” oznacza każdą osobę, która zawarła ze Sprzedającym umowę zakupu i dostawy Produktów.

Kontrakt” oznacza umowę zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na sprzedaż i dostawę Produktów, w tym potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, niniejsze Ogólne warunki, wszelkie uzgodnione specyfikacje lub inne porozumienia sporządzone przez strony na piśmie w odniesieniu do Produktów.

Produkty” oznacza odpowiednio Towar i/lub Usługi.

Towar” oznacza wszelkie towary sprzedane i dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego na podstawie Kontraktu.

Sprzedający” oznacza spółkę Nefab AB i/lub jej podmioty stowarzyszone.

„Usługi” oznacza pakowanie, przechowywanie i inne usługi logistyczne oraz wszelkie inne uzgodnione przez strony usługi sprzedawane i dostarczane Kupującemu przez Sprzedającego na podstawie Kontraktu.

ZASTOSOWANIE

 1. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do każdej transakcji sprzedaży i dostawy Produktów realizowanej przez Sprzedającego na rzecz Kupującego. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych warunków mają zastosowanie, o ile zostały uzgodnione na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego.

ZAMÓWNIENIA

 1. Jakikolwiek kontrakt uważa się za zawarty dopiero z momentem wystawienia przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia. W przypadku kiedy Kupujący nie akceptuje potwierdzenia zamówienia, muso niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedajacego na piśmie. W przypadku braku takiego zawiadomienia w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych Kupujący zobowiązany jest określonymi w potwierdzeniu zamówienia warunkami cenowymi i innymi.
 2. Składane przez Kupującego zamówienia na Produkty nie podlegają odwołaniu ani zmianom bez pisemnej zgody Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z odwołaniem lub zmianą zamówienia przez Kupującego.

DOSTAWA TOWARU

 1. Kupujący zobowiązany jest przeprowadzić kontroli towaru po jego dostarczeniu i zawiadomić Sprzedającego na piśmie o wszystkich wadach lub brakach niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty Zawiadomienie powinno zawierać opis wady. Brak zawiadomienia Sprzedającego na piśmie w określonym terminie o wadach lub brakach, które powinny zostać ujawnione podczas kontroli towaru, skutkują utratą przez Kupującego prawa do składania jakichkolwiek roszczeń z tytułu wady produktu lub braków w dostawie.
 2. W przypadku uzgodnienia w Kontrakcie warunków dostawy Towaru, warunki takie należy interpretować zgodnie z obowiązującymi w momencie zawarcia Kontraktu warunkami INCOTERMS. W przypadku braku uzgodnienia warunków handlowych, dostawa realizowana jest na warunkach FCA (zgodnie z INCOTERMS 2020 z późniejszymi zmianami) do miejsca określonego w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
 1. O ile strony nie uwzględniły inaczej, uznaje się, że termin dostawy Towaru określony w Kontrakcie liczony jest od daty zawarcia Kontraktu. Za termin dostawy uznaje się termin, w którym zgodnie z uzgodnieniami warunki dostawy Towaru uznany jest za przekazany.

UMOWA TRANSPORTOWA

 1. Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do wszystkich umów transportowych, jakie Sprzedający zawrze z Nabywcą. Wszystkie czynności oraz umowy, w tym transportowe, podlegają następującym aktom, o ile mają do nich zastosowanie: (ii) odnośnie międzynarodowego transportu drogowego: Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), (iii) odnośnie międzynarodowego transportu lotniczego: International Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewodu lotniczego (Konwencja Warszawska), (iv) odnośnie międzynarodowego transportu kolejowego: Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) oraz (v) odnośnie międzynarodowego transportu morskiego: Konwencja ONZ w sprawie umów międzynarodowego przewozu towarów, realizowanego w całości lub częściowo drogą morską (UNCITRAL).

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE

 1. Wszystkie narzędzia i wyposażenie, użyte do wyprodukowania Towarów, za które Nabywca zapłacił odrębnie, albo które Nabywca zapewnił Sprzedającemu, są i pozostaną wyłączną własnością Nabywcy. Sprzedający opatrzy te pozycje etykietami, aby było jasnym, że należą do Nabywcy, będzie też prowadzić rejestr wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu narzędzi i całości wyposażenia.
 2. Sprzedający godzi się regularnie i na swój koszt serwisować narzędzia i wyposażenie zapłacone lub zapewnione przez Nabywcę, aby zapewnić ich utrzymanie we właściwym stanie; winien też informować Nabywcę bezzwłocznie o wszelkich nieoczekiwanych sprawach odnoszących się do tych narzędzi lub wyposażenia. W odniesieniu do takich narzędzi i wyposażenia Nabywca odpowiada za przestrzeganie branżowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, przepisów BHP oraz za funkcjonalność narzędzi i wyposażenia. Sprzedający winien jednak informować Nabywcę, jeśli narzędzia i wyposażenie wymagać będą wprowadzenia zmian lub naprawy po to, by spełnić wymogi takich przepisów. Za naprawy i wymiany części narzędzi i wyposażenia, w tym między innymi ze względu na normalne zużycie, a także w celu sprostania w/w przepisom, płaci Nabywca, nawet jeśli naprawy takie lub wymiana części będą mieć miejsce w związku z regularnym serwisowaniem lub ich potrzeba wyniknie z regularnego serwisowania. Przeprowadzenie takich napraw, wymian i/lub wprowadzenie zmian będzie uzgadniane odrębnie.
 3. Sprzedający godzi się przechować w/w narzędzia i wyposażenie przez okres sześciu (6) miesięcy od ostatniego Zamówienia Nabywcy, wymagającego ich użycia. Nabywca zorganizuje odbiór w/w narzędzi i wyposażenia na własny koszt, albo będzie regulować na rzecz Sprzedającego rozsądnej wysokości opłaty za przechowywanie, począwszy od dnia, w którym minie wyżej wskazany okres sześciu (6) miesięcy, do wcześniejszej z następujących dat: do końca okresu przechowywania w/w narzędzi i wyposażenia przez Sprzedającego w swej pieczy, albo do momentu złożenia nowego Zamówienia (innego niż drobne), do realizacji którego można użyć tychże narzędzi i wyposażenia. Jeżeli Nabywca podejmie decyzję o nieodbieraniu narzędzi i wyposażenia, albo będzie milczeć w tej sprawie, albo nie zapłaci za przechowywanie, niniejszym akceptuje fakt, że tytuł własności do narzędzi i wyposażenia przejdzie automatycznie na Sprzedającego, a także że Sprzedający będzie mógł zezłomować narzędzia i wyposażenie zgodnie z własnym wyborem na koszt Nabywcy. Przejście tytułu własności będzie mieć miejsce po upływie jednego (1) roku od daty złożenia przez Nabywcę ostatniego Zamówienia wykorzystującego takie narzędzia i wyposażenie.

ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć Usługi wyspecyfikowane w Umowie przez określony tam okres świadczenia usług, zgodnie z postanowieniami i na warunkach Umowy.
 2. Jeżeli Usługi obejmują przechowywanie mienia Nabywcy w obiektach Sprzedającego, do których Nabywca ma mieć dostęp, Nabywca nie ma prawa wprowadzać żadnych modyfikacji do tych obiektów/urządzeń Sprzedającego. Na wniosek Sprzedającego i w związku z zawarciem Umowy, Nabywca przeprowadzi inspekcję wizualną odnośnych obiektów odnotowując ich stan. W momencie wygaśnięcia okresu świadczenia usług, Nabywca będzie odpowiedzialny za przywrócenie obiektów do tego stanu.
 3. Jeżeli w skład Usług wchodzą kontrole jakości Towarów Nabywcy, Sprzedający będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za (i) przeprowadzanie ogólnych oględzin odnośnych Towarów oraz za (ii) zgłaszanie Nabywcy wad lub skaz wyraźnie widocznych lub łatwo zauważalnych dla Sprzedającego.
 4. Pracownicy, przedstawiciele, wykonawcy, itp. Nabywcy, uzgodnieni na piśmie ze Sprzedającym z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego przed wizytą (“Dozwoleni Wizytujący”) będą mieć wstęp na odnośne obiekty u Sprzedającego, w jego normalnych godzinach pracy, w związku ze świadczeniem Usług. Nabywca winien zapewnić, by Dozwoleni Wizytujący zobowiązali się niezmiennie stosować do poleceń Sprzedającego.
 5. Jeżeli Sprzedający ma świadczyć Usługi na terenie Nabywcy lub u strony trzeciej, wówczas Nabywca dozwoli zgłoszonym mu pracownikom, przedstawicielom, agentom, wykonawcom, itp. Sprzedającego na dostęp w uzgodnionym czasie i miejscu do właściwych obiektów/urządzeń Nabywcy lub strony trzeciej celem realizacji Usług. Nabywca odpowiada za dopilnowanie, by obiekty te spełniały wymagania konieczne dla wykonywania Usług i pod każdym innym względem spełniały wymogi wszystkich odnoszących się do nich praw i przepisów, w tym między innymi dotyczących warunków pracy. Opóźnienie Nabywcy w spełnieniu koniecznych wymagań będzie podlegać naliczeniu przez Sprzedającego uzasadnionej rekompensaty.
 6. Wszystkie prawa, tytuły i roszczenia do wszelkich Towarów Nabywcy, które Sprzedający ma zapakować, wysłać, przetransportować, składować, itp. w ramach Usług, pozostają przy Nabywcy, który jest wyłączną stroną ponoszącą wszelkie ryzyko, w tym między innymi ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia.
 7. W odniesieniu do swego mienia, którym ma się zająć Sprzedający w ramach Usług, Nabywca winien posiadać pełne ubezpieczenie, adekwatnie obejmujące to mienie i pokrywające „wszelkie niezastrzeżone w umowie ryzyka” lub „wszelkie ryzyko”, na podstawie polisy zawarowującej odstąpienie od wszelkich przysługujących ubezpieczycielowi praw subrogacji względem Sprzedającego. Dozwoleni Wizytujący winni być objęci przez Nabywcę ochroną ubezpieczeniową przed wszelkimi spodziewanymi zdarzeniami lub okolicznościami, które mogą wystąpić podczas ich bytności u Sprzedającego. Sprzedający może w dowolnym momencie wystąpić do Nabywcy o przekazanie mu kopii posiadanych przez Nabywcę lub Dozwolonych Wizytujących świadectw ubezpieczenia.
 1. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu okresu świadczenia usług

(i) Sprzedający nie będzie mieć żadnych zobowiązań wobec Nabywcy w związku z wykonanymi Usługami, łącznie z mieniem Nabywcy, znajdującym się w zakładzie Sprzedającego (z wyjątkiem sytuacji naruszenia Umowy przez Sprzedającego); (ii) Sprzedający będzie mógł obciążyć Nabywcę po bieżących cenach rynkowych za składowanie (zasadnie ustalonych przez Sprzedającego) za całe mienie lub Towary Nabywcy, pozostałe u Sprzedającego oraz (iii) każda ze stron może, zgodnie z własnym wyborem, zwrócić mienie lub Towary Nabywcy, pozostające u Sprzedającego do Nabywcy na jego koszt i ryzyko

 1. Z zastrzeżeniem par. 42, jeżeli Sprzedający nie będzie realizował Usług zgodnie z Umową i nie naprawi swego naruszenia w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od pisemnego wezwania od Nabywcy, skierowanego do Sprzedającego i określającego naruszenie w miarę szczegółowo, Sprzedający zobowiązuje się, tytułem wyłącznego i jedynego środka naprawczego, zwrócić Nabywcy szkody poniesione przezeń bezpośrednio wskutek naruszenia, pod warunkiem, że naruszenie to nie ma jedynie i wyłącznie marginalnego znaczenia dla Nabywcy.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, Sprzedający nie odpowiada za uchybienia w świadczeniu Usług (w tym za opóźnienia w dostawie) w stopniu, w jakim dane uchybienie zostało bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez Nabywcę (włącznie z jego pracownikami i przedstawicielami) lub stronę trzecią zaangażowaną przez Nabywcę.
 3. Nabywca godzi się bronić, przejąć odpowiedzialność ze Sprzedającego i pokryć wszelkie roszczenia, straty, szkody, koszty lub wydatki Sprzedającego oraz jego pracowników i przedstawicieli, wynikające z naruszenia lub innego niespełnienia jakichkolwiek mających zastosowanie rozporządzeń i przepisów, poleceń Sprzedającego dotyczących Produktów, albo z generalnie niewłaściwego korzystania z jakichkolwiek Produktów, w tym między innymi za zgon, szkodę na osobie, uszczerbek na zdrowiu, a także szkodę majątkową i wyrządzoną środowisku.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów określone są w Kontrakcie. O ile strony nie uzgodnią inaczej w warunkach dostawy lub w Kontrakcie, wszystkie ceny podane są w wartości netto bez podatków, VAT, cła i podobnych obciążeń i kosztów.
 2. Termin płatności: całość w ciągu 30 dni od daty
 3. Jakakolwiek zwłoka w płatności skutkuje naliczaniem odsetek w wysokości 2% miesięcznie od zaległej kwoty. Jakakolwiek wpłata częściowa jest w pierwszej kolejności zaliczana na poczet należnych odsetek karnych.
 4. W przypadku niezastosowania się przez Kupującego do terminu płatności, Sprzedający może zawiesić realizację swoich zobowiązań umownych do czasu zapłaty wszelkich zaległych faktur. W przypadku braku należnej płatności w terminie 60 dni po wyznaczonym terminie Sprzedający może wypowiedzieć Kontrakt za pisemnym zawiadomieniem Kupującego. Sprzedający uprawniony będzie ponadto do otrzymania zapłaty całkowitej ceny Produktów, nawet jeżeli nie zostały dostarczone w pełni, zapłaty odsetek od zaległej płatności oraz do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. W zakresie w jakim obowiązuje zastrzeżenie własności, Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu całkowitej zapłaty.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa własności intelektualnej wynikające z lub odnoszące się do Produktó pozostają w każdym czasie wyłączną własnością Sprzedającego. W związku z tym żadnego z zapisów Kontraktu nie należy informowaćjego przeniesienia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej w związku ze sprzedażą i dostawą Produktów. Co z tego wynika, prawa własności intelektualnej odnoszące się do towaru lub do rozwiązań zastosowanych przez Sprzedającego do pakowania w żadnym wypadku nie stanowią części Kontraktu i pozostają w każdym czasie wyłączną własnością Sprzedającego, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione w każdym poszczególnym przypadku, a Kupujący nie zapłacił osobno za poszczególne prawa własności intelektualnej.

OPÓŹNIENIE DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. W przypadku kiedy Sprzedający uzna, że nie jest w stanie zrealizować dostawy zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego na piśmie podając przyczynę opóźnienia oraz spodziewany termin realizacji dostawy.
 2. W przypadku opóźnienia dostawy lub dostawy częściowej z uwagi na rażące zaniedbanie przez Sprzedającego obowiązku rozpoczęcia prac lub podjęcia innych czynności w czasie odpowiednim do terminowej realizacji dostawy, Kupującemu przysługuje prawo unieważnienia Kontraktu za pisemnym zawiadomieniem Sprzedającego.     Jednakże Kupujący winien skorzystać z prawa unieważnienia wyłącznie, jeżeli opóźnienie ma istotne znaczenie dla Kupującego, o czym Sprzedający wie lub powinien wiedzieć.Niezależnie od przyczyny opóźnienia Kupujący nie może unieważnić Kontraktu, jeżeli nie wyraził sprzeciwu wobec wydłużenia terminu dostawy, o którym został zawiadomiony przez Sprzedającego zgodnie z zapisami art. 28. W przypadku kiedy Kupujący zgłosi sprzeciw, Sprzedający winien otrzymać rozsądny termin na realizację dostawy.
 1. W przypadku kiedy Kupujący nie przyjmie dostawy Towaru w uzgodnionym terminie, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i straty poniesione przez Sprzedającego tak, jak gdyby dany Towar został W przypadku kiedy Towar nadal pozostaje we władaniu Sprzedającego, Sprzedający zorganizuje przechowywanie Towaru na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedającemu przysługuje również prawo do wypowiedzenia Kontraktu i dochodzenia odszkodowania za poniesione w związku z tym koszty i straty.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostawy towaru w stanie uzgodnionym przez strony, wolnym od wszelkich wad projektowych, materiałowych lub wykonania w odniesieniu do specyfikacji Towaru.
 2. Towar uznaje się za wadliwy, jeżeli jest niezgodny z zapisami w art. 31. W przypadku wadliwego Towaru Sprzedający winien usunąć wadę poprzez (według wyboru Sprzedającego) naprawę lub wymianę Towaru na koszt Sprzedającego lub poprzez zwrot ceny zakupu zapłaconej Sprzedającemu za taki wadliwy Towar.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad spowodowanych przez okoliczności zaistniałe po przeniesieniu ryzyka na Kupującego, normalnego zużycia i pogorszenia jakości. Ponadto odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad spowodowanych przez niewłaściwe postępowanie z towarem, przeciążenie lub inne działania zawinione przez Kupującego lub osoby trzecie.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wad, które ujawnią się w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty dostawy towaru lub, w przypadku kiedy Towar przewidziany jest do użycia w okresie krótszym niż określony powyżej, do wad, które ujawnią się w takim krótszym okresie. W odniesieniu do części naprawianych lub wymienianych zgodnie z zapisami art. 32 Sprzedający ponosi taką samą odpowiedzialność za wady jak w przypadku oryginalnego Towaru przez okres 3 (trzech) miesięcy. W odniesieniu do pozostałych części Towaru okres odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, zostaje wydłużony jedynie o okres, w którym Kupujący nie był w stanie użytkować towaru z uwagi na wadę, za którą odpowiedzialność ponosi Sprzedający. Niezależnie od zapisów 32-38 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady jakiejkolwiek części Towaru ani za jakiekolwiek roszczenia, koszty lub szkody z nimi związane przez okres dłuższy niż 2 (dwa) lata od pierwotnej daty dostawy. Ponadto Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady Towaru bądź też za jakiekolwiek roszczenia, koszty lub szkody z nimi związane (i) jeżeli Towar w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek części używany jest wielokrotnie i/lub jest wielokrotnie przewożony w przypadku dostawy w opakowaniu jednorazowym, (ii) jeżeli Towar w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek części używany jest lub do lub w transporcie, do którego nie jest oryginalnie przeznaczony lub (iii) jeżeli Towar w jakikolwiek sposób używany jest wbrew instrukcjom Kupującego bądź w celu innym niż w jakim został oryginalnie dostarczony.
 5. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zgodnie z art. 4 Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Sprzedający ponosi koszty określone w art. 32-38. Prace związane z usuwaniem wady prowadzone będą w wybranej przez Sprzedającego lokalizacji. W przypadku kiedy Kupujący wystosuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 4, a nie zostanie ujawniona żadna wada leżąca w zakresie odpowiedzialności Sprzedającego, Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie za wykonaną pracę i koszty poniesione w wyniku takiego zawiadomienia.
 6. W przypadku kiedy usunięcie wady wymaga ingerencji w inny sprzęt niż sam Towar, Kupujący ponosi odpowiedzialność za pracę i koszty spowodowane taką ingerencją.
 7. Sprzedający ponosi ryzyko i koszt transportu związanego z naprawą lub wymianą Kupujący przestrzegać będzie instrukcji Sprzedającego w kwestii realizacji transportu. Kupujący pokryje poniesiony przez Sprzedającego zwiększony koszt usunięcia wady, jeżeli Towar znajduje się w miejscu innym niż określony w Kontakcie lub – jeżeli lokalizacja nie została wcześniej określona – innym niż miejsce dostawy.
 8. W przypadku kiedy Sprzedający nie wywiąże się ze swoich obowiązków określonych w art. 35 w zasadnym terminie, Kupujący może zażądać na piśmie realizacji tych że zobowiązań w określonym, nieprzekraczalnym terminie. W przypadku kiedy wada jest istotna lub nie zostanie usunięta w określonym, nieprzekraczalnym terminie Kupujący może wypowiedzieć Kontrakt za pisemnym zawiadomieniem Sprzedającego .
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady za wyjątkiem jak określono wyraźnie w art. 32-38.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub szkody na osobie spowodowane przez Produkty. W przypadku złożenia przez osobę trzecią roszczenia odszkodowawczego wobec Sprzedającego lub Kupującego z tytułu starty lub szkody, o której mowa w tym artykule, druga strona winna zostać o tym niezwłocznie zawiadomiona na piśmie.
 2. Uznaje się i uzgadnia, że oświadczenia i gwarancje zawarte w niniejszych Ogólnych warunkach w odniesieniu do sprzedaży i dostawy produktów są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje jakości i wykonania, zarówno pisemne, ustne jak i domniemane, dotyczące odpowiedzialności umownej, deliktowej, zaniedbania, bezpośredniej odpowiedzialności czy innej. Wszelkie oświadczenia i gwarancje, w tym między innymi gwarancje przyszłej wydajności lub domniemane gwarancje zbytu i przydatności do określonego celu, są niniejszym wyłączone.
 3. W żadnym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe lub pośrednie, w tym między innymi za koszty na rzecz osób trzecich (np. klientów końcowych), utrata zysku, utrata wartości przedsiębiorstwa, koszty długu i koszty poniesione w związku z zastępczymi źródłami zaopatrzenia. Ponadto w żadnym przypadku łączne zobowiązania Sprzedającego nie przekroczą ceny zakupu fatycznie zapłaconej Sprzedającemu przez Kupującego w odniesieniu do Produktów, których te zobowiązania dotyczą.

PODSTAWA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW (SIŁA WYŻSZA)

 1. Niżej wymienione okoliczności stanowią podstawę zwolnienia z obowiązków, jeżeli utrudniają realizację Kontraktu lub powodują, że realizacja jest nadmiernie uciążliwa, a nie mogły zostać rozsądnie przewidziane: spory zbiorowe i inne okoliczności, na które strony nie mają wpływu, takie jak pożar, wojna, mobilizacja lub porównywalne wielkością powołanie do wojska, rekwizycja, zajęcie, restrykcje handlowe i walutowe, powstania i niepokoje społeczne, braki transportowe, ogólne braki materiałowe, restrykcje w dostawie energii elektrycznej oraz wady i opóźnienia w dostawach przez podwykonawców spowodowane wyżej wymienionymi okolicznościami.
 2. Strona, która ubiega się o zwolnienie z obowiązków zgodnie z art. 43, winna bezzwłocznie zawiadomić drugą stronę na piśmie o zaistnieniu i ustaniu takich okoliczności. W przypadku kiedy wyżej wymieniona podstawa zwolnienia uniemożliwia Kupującemu realizację jego obowiązków, Kupujący zwróci Sprzedającemu koszty poniesione na zabezpieczenie Towaru.
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszych Ogólnych warunków, każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Kontraktu za pisemnym zawiadomieniem drugiej strony, jeżeli realizacja Kontraktu opóźniona jest o ponad sześć miesięcy z powodów określonych w art. 43.

 

POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje wymienione lub w inny sposób przekazywane pomiędzy stronami w okresie obowiązywania Kontraktu należy traktować jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim, a używać wyłącznie dla potrzeb Kontraktu.

SPORY, PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych ogólnych warunków lub w związku z nimi, z jakiegokolwiek Kontaktu, w związku z nim lub z ich naruszenia, wypowiedzenia bądź nieważności, rozstrzygane będą ostatecznie przez arbitraż zgodnie z Zasadami postępowania arbitrażowego Polskiej Izby Handlowej, miejscem postępowania będzie Sąd Okręgowy w Gdańsku, Polska. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język polski.
 2. Do niniejszych Ogólnych warunków, Kontraktów oraz wszelkich sporów ich dotyczących zastosowanie ma polskie prawo materialne.

DATA PROTECTION

 1. Dane podlegające na mocy prawa ochronie będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu zarządzania istniejącą relacją biznesową pomiędzy Kupującym a Sprzedającym oraz w celu dostarczania produktów i usług na mocy Zamówienia lub Kontraktu. Dane te będą uznane za poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Sprzedającego. Udzielone przez Kupującego dane osobowe pozostają własnością kupującego, a Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie prawa do przetwarzania danych, o których tu mowa. Sprzedający zobowiązany jest przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z prawem. Na pisemny wniosek Sprzedający skoryguje wszelkie dane, które są nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzają w błąd. Ponadto raz do roku na pisemny wniosek Sprzedający nieodpłatnie udzieli informacji, jakie dane osobowe wnioskującej zarejestrowanej spółki lub osoby są przetwarzane.
 2. W przypadku uznania, że zgodnie z obowiązującym prawem Sprzedający jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania techniczne i organizacyjne, aby chronić dane zgodnie z wymogami prawa.