Kasutustingimused

Autoriõiguse teatis ja piiratud luba

Kõik sellel veebisaidil on autoriõigusega kaitstud. Autoriõigused kuuluvad Nefabile, selle tütarettevõtetele või materjali algsele loojale. Sellegipoolest võite vabalt vaadata ja printida sellel veebisaidil leiduvat Nefabi materjali, kui:

Te kasutate materjali ainult teavitamise eesmärgil;
Te kasutate materjali ainult mittekaubanduslikel eesmärkidel; ja
materjali trükitud koopiad sisaldavad Nefabi autoriõiguse märkust.
Te võite levitada sellel veebisaidil leiduvaid Nefabi materjale, kui:

Materjali kasutatakse ainult teavitamise eesmärgil;
Materjali kasutatakse ainult mittekaubanduslikel eesmärkidel;
materjal sisaldab Nefabi autoriõiguse märget; ja
materjal ei ole tähistatud kui Nefabi konfidentsiaalne või konfidentsiaalne teave.
Kõik muud õigused ja/või kasutusviisid nõuavad Nefabi kirjalikku nõusolekut. Täiendavate õiguste ja/või kasutusviiside taotlused tuleb saata allpool nimetatud Nefabi autoriõiguse esindajale.
Palun pange tähele: Te ei tohi kopeerida mingit teavet Nefab Groupi veebisaitidelt (pilte ja/või sisu) ühelegi Nefabile mittekuuluvale veebisaidile. Lisateabe saamiseks tuleb küsimused saata allpool nimetatud Nefab'i autoriõiguse esindajale.

Nefabi äripartnerid, kliendid, tarnijad ja sidusettevõtjad, kes koostöös Nefabiga avaldavad sellel veebisaidil oma materjali, on andnud Nefabile täieliku autoriõiguse loa ja selle materjali levitamine kuulub eespool nimetatud kasutustingimuste alla.

Õiguslikud teated ja privaatsusavaldused

Õiguslikud teated ja privaatsusavaldused on käesolevate kasutustingimuste lahutamatu osa, mida te olete lugenud, mõistnud ja aktsepteerinud.

Kolmandate isikute autoriõigused ja autoriõiguste esindaja 

Nefab on pühendunud teiste intellektuaalomandi õiguste austamisele ja me nõuame, et meie veebisaitide kasutajad ja külastajad teeksid sama. Nefab võib omal äranägemisel lõpetada teiste intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kasutajate või külastajate kontod või juurdepääsuõigused.

Kui teil on põhjust arvata, et materjale, mille intellektuaalomandiõigused kuuluvad teile, on meie veebisaitidel kopeeritud viisil, mis kujutab endast autoriõiguse rikkumist, esitage palun Nefabi autoriõiguse esindajale järgmine teave:

autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või paberkandjal allkiri;
autoriõigusega kaitstud teose kirjeldus, mille kohta teil on põhjust arvata, et seda on rikutud;
kirjeldus, kus asub meie veebisaidil autoriõigusega kaitstud materjal, mida teie arvates on rikutud;
teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, et me saaksime teiega ühendust võtta;
teie kinnitatud kinnitus, et teil on heauskne veendumus, et vaidlustatud kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud; ja
teie vande all tehtud kinnitus, et teie meile esitatud teave on täpne ja et te olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.
Nefabi autoriõiguse esindaja, kes võtab vastu teateid meie veebisaidi autoriõiguste rikkumise kohta või taotlusi materjalide täiendava kasutamise kohta, on kättesaadav aadressil:

Nefab AB
PO Box 2184
Jonkoping, Rootsi
SE-550 02
Phone: +46 (0) 771 - 590 000
E-post: privacy@nefab.com
Attn: Copyright Agent

Nefab kaubamärgid

Nefab ja nende vastavad logod on Nefabi kaubamärgid ja teenindusmärgid. Te ei tohi neid ega muid Nefabi kaubamärke või teenusemärke kasutada ilma Nefabi selgesõnalise kirjaliku loata.

Tootekataloogi kasutamine

Sellel veebisaidil olev tootekataloog on mõeldud ainult teavitamise või planeerimise eesmärgil ning selle eesmärk ei ole luua, muuta ega täiendada Nefabi spetsifikatsioone või garantiisid seoses kataloogis olevate toodete või teenustega. Käesolevas kataloogis esitatud teave ja/või tehnilised spetsifikatsioonid ei loobu (otseselt ega kaudselt) mis tahes õigustest või litsentsidest - sealhulgas, kuid mitte ainult, patentidest või muudest Nefabi või teiste isikute kaitseõigustest.

Garantiideklaratsioon

Kuigi Nefab püüab anda sellel veebisaidil täpset teavet, ei võta ta vastutust täpsuse eest. Nefab võib igal ajal ilma ette teatamata muuta sellel veebisaidil kättesaadavat teavet ja/või materjale või mainitud toodet. Teave võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Nefab ei garanteeri, et sellel veebisaidil või sellel veebisaidil sisalduvad elektroonilised funktsioonid on katkematud või vigadeta, et vead parandatakse või et see veebisait või server, mis seda kättesaadavaks teeb, on vaba viirustest või vigadest või et see esindab selle veebisaidi kaudu kättesaadava teabe täielikku funktsionaalsust, täpsust või usaldusväärsust.

Sellel veebisaidil olev teave ja/või materjalid on esitatud "nagu on" ja ei kujuta endast mingit garantiid, ei sõnaselget ega kaudset. Nefab loobub kõigist garantiidest, olgu need siis väljendatud või kaudsed. See hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubakõlblikkuse, sobivuse ja mittekaitstavuse kohta. See hõlmab ka mis tahes väljendatud või kaudseid garantiisid, mis tulenevad mis tahes kauplemiskäigust, kasutamisest või kaubandustavadest.

Te vastutate piisavate menetluste ja kontrollpunktide rakendamise eest, et rahuldada teie konkreetsed nõuded andmete sisestamise ja väljastamise täpsusele ning säilitada vahendid kadunud andmete taastamiseks.

Vastutuse piiramine

Ei Nefab ega ükski selle tütar-, sidus-, ema- või sõsarettevõte ega nende vastavad direktorid, töötajad või muud esindajad ei vastuta otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike, karistuslike ja/või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad käesoleva veebisaidi teabe ja/või materjalide kasutamisest või selle kasutamise võimatusest. See hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, andmete kaotsiminekut, saamata jäänud tulu, säästude kaotust, äritegevuse kaotust, maine kaotust, kasumi kaotust ja/või mis tahes majanduslikku kahju, mis on seotud käesoleva veebisaidi pakkumise, toimimise või kasutamise või mittekasutamise või sellel veebisaidil sisalduvale teabele ja/või materjalidele tuginemisega; isegi kui Nefab'ile on teatatud selliste kahjude võimalikkusest.

Kasutamise lõpetamine

Nefab võib omal äranägemisel lõpetada ilma etteteatamiseta mis tahes isiku või üksuse juurdepääsu veebisaidile käesolevate kasutustingimuste rikkumise korral, ilma et see piiraks tema õigust esitada kahju hüvitamise nõue.

Lingid

Kuigi käesolev veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, ei vastuta Nefab ühegi lingitud veebilehe sisu eest. Nefab pakub neid linke mugavuse huvides ega toeta mis tahes lingitud saitide ettevõtteid või sisu.

Toote kättesaadavus

Sellel veebisaidil kirjeldatud toodete ja teenuste kättesaadavus ning nende toodete ja teenuste kirjeldused võivad riigiti erineda. Konkreetse toote ja/või teenuse kohta käiva teabe saamiseks pidage nõu oma Nefabi müügiesindajaga.

Teabe avaldamine ja esitamine

Teil on keelatud postitada või edastada sellel veebisaidil või selle kaudu ebaseaduslikke, ähvardavaid, rõvedaid, laimavaid või muul viisil solvavaid materjale.

Mis tahes materjali, teavet või ideed, mis on esitatud või postitatud sellel veebisaidil, peetakse mittekonfidentsiaalseks ja mitteomandiõiguslikuks. Nefab võib teie esitatud teavet jagada või muul viisil kasutada mis tahes eesmärgil. Kui mis tahes esitatud materjal või teave kujutab endast isikuandmeid, nõustute sellega, et Nefab võib neid isikuandmeid edastada üle rahvusvaheliste piiride mis tahes Nefabi ärieesmärkidel. Isikuandmeid käsitletakse vastavalt privaatsusavalduses sätestatule.

Ekspordiseadused

Kohtualluvus ja õigusriigi valik

Käesolevate kasutustingimuste ja kõigi selle veebisaidiga seotud nõuete või küsimuste suhtes kohaldatakse Prantsusmaa seadusi, välja arvatud selle kollisiooninormid. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 11. aprilli 1980. aasta kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsiooni kohaldamine on välistatud.

Vaidluste lahendamine

Kõik käesolevatest kasutustingimustest või käesolevast veebisaidist tulenevad või neid puudutavad vaidlused või erimeelsused, mida ei ole võimalik rahumeelselt lahendada, lahendatakse lõplikult ja eranditult Rahvusvahelise Kaubanduskoja vahekohtu reeglite kohaselt kolme (3) vahekohtuniku poolt, kes on määratud vastavalt nimetatud reeglitele, välja arvatud juhul, kui pooled lepivad kokku ühe vahekohtuniku nimetamises.

Vahekohtu asukoht on Stockholmis, Rootsis. Kõik dokumendid, ettekanded ja menetlused toimuvad inglise keeles.

Vahekohtu otsus peab olema kirjalikult põhjendatud. Vahekohtu otsus on lõplik ja siduv ning vahekohtu otsuse alusel võib teha otsuse mis tahes pädevas kohtus. Vahekohtu määrab vahekohtu kulud.

Kasutustingimuste muutmine

Neid kasutustingimusi uuendati viimati 25. aprillil 2018.

Nefab jätab endale õiguse muuta neid kasutustingimusi igal ajal ilma eelneva kirjaliku teatamiseta. Olenemata eelnimetatust, kehtivad uued kasutustingimused kasutajate suhtes alles siis, kui nad nõustuvad nendega kasutaja esimesel järgneval sisselogimisel.