Naudojimo sąlygos

Pranešimas apie autorių teises ir ribotas leidimas

Viskas šioje svetainėje yra saugoma autorių teisių. Autorių teisės priklauso Nefab, jos patronuojamosioms įmonėms arba pirminiam medžiagos kūrėjui. Nepaisant to, šioje svetainėje esančią Nefab medžiagą galite laisvai peržiūrėti ir spausdinti, jei:

Medžiagą naudojate tik informaciniais tikslais;
Medžiagą naudojate tik nekomerciniais tikslais; o
išspausdintose medžiagos kopijose yra Nefab pranešimas apie autorių teises.
Šioje svetainėje esančią Nefab medžiagą galite platinti tol, kol:

Medžiaga naudojama tik informaciniais tikslais;
Medžiaga bus naudojama tik nekomerciniais tikslais;
Medžiagoje yra Nefab pranešimas apie autorių teises; ir
Medžiaga neidentifikuojama kaip Nefab konfidenciali ar nuosavybės teise priklausanti informacija.
Visoms kitoms teisėms ir (arba) naudojimo būdams reikalingas raštiškas Nefab'sutikimas. Prašymus dėl papildomų teisių ir (arba) naudojimo būdų reikia siųsti toliau nurodytam Nefab autorių teisių atstovui.
Atkreipkite dėmesį: Negalima kopijuoti jokios informacijos iš Nefab grupės svetainių (paveikslėlių ir (arba) turinio) jokiojeNefab nepriklausančioje svetainėje. Daugiau informacijos, klausimus reikia siųsti toliau nurodytam Nefab autorių teisių atstovui.

Nefab verslo partneriai, klientai, tiekėjai ir asocijuotieji asmenys, kurie, bendradarbiaudami su Nefab, šioje svetainėje skelbia savo nuosavybės teise priklausančią medžiagą, yra suteikę Nefab visišką autorių teisių leidimą, o šios medžiagos platinimui taikomos pirmiau minėtos naudojimo sąlygos.

Teisiniai pranešimai ir privatumo deklaracija

Teisiniai pranešimai ir privatumo pareiškimas yra neatskiriama šių Naudojimo sąlygų dalis, kuri laikoma perskaityta, suprasta ir priimta.

Trečiųjų šalių autorių teisės ir autorių teisių agentas 

Nefab yra įsipareigojusi gerbti kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, todėl reikalaujame, kad mūsų svetainių naudotojai ir lankytojai elgtųsi taip pat. Nefab gali savo nuožiūra nutraukti naudotojų ar lankytojų, kurie pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, paskyras ar prieigos teises.

Jei turite rimtų priežasčių manyti, kad medžiaga, į kurią turite intelektinės nuosavybės teises, mūsų svetainėse buvo nukopijuota tokiu būdu, kad pažeidžiamos autorių teisės, Nefab autorių teisių atstovui pateikite šią informaciją:

asmens, įgalioto veikti autorių teisių savininko vardu, elektroninį arba spausdintą parašą;
autorių teisių saugomo kūrinio, kuris, kaip pagrįstai manote, buvo pažeistas, aprašymą;
aprašymą, kur mūsų svetainėje yra autorių teisių saugoma medžiaga, kuri, jūsų manymu, pažeidžia autorių teises;
jūsų adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą, kad galėtume su jumis susisiekti;
patvirtintą jūsų pareiškimą, kad sąžiningai tikite, jog ginčijamo naudojimo neleidžia autorių teisių savininkas, jo atstovas ar įstatymai; ir
jūsų pareiškimą, kad informacija, pateikta mums pateiktame pranešime, yra tiksli ir kad esate autorių teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.
Nefab'autorių teisių atstovą, atsakingą už pranešimus apie autorių teisių pažeidimus mūsų svetainėje arba už prašymus dėl papildomo medžiagos naudojimo, galite pasiekti šiuo adresu:

Nefab AB
PO Box 2184
Jonkopingas, Švedija
SE-550 02
Tel: +46 (0) 771 - 590 000
El. paštas: privacy@nefab.com
Atstovui, atsakingam už autorių teises

Nefab prekių ženklai

Nefab, ir atitinkami jų logotipai yra Nefab prekių ženklai ir paslaugų ženklai. Jūs negalite naudoti šių ar bet kokių kitų Nefab prekių ar paslaugų ženklų be aiškaus raštiško Nefab sutikimo.

Produktų katalogo naudojimas

Šioje svetainėje pateiktas gaminių katalogas skirtas tik informavimo ar planavimo tikslais ir nėra skirtas sukurti, pakeisti ar papildyti bet kokias Nefab specifikacijas ar garantijas, susijusias su kataloge pateiktais gaminiais ar paslaugomis. Šiame kataloge pateikta informacija ir (arba) techninės specifikacijos nepanaikina (tiesiogiai ar netiesiogiai) jokių teisių ar licencijų - įskaitant, bet neapsiribojant, patentus ar kitas Nefab ar kitų asmenų apsaugos teises.

Garantijos atsisakymas

Nors Nefab stengiasi šioje svetainėje pateikti tikslią informaciją, ji neprisiima jokios atsakomybės už tikslumą. Nefab gali bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti šioje svetainėje pateikiamą informaciją ir (arba) medžiagą arba minimą gaminį. Informacijoje gali būti techninių netikslumų ar spausdinimo klaidų. Nefab negarantuoja, kad šioje svetainėje ar joje esančios elektroninės funkcijos bus nenutrūkstamos ar be klaidų, kad defektai bus ištaisyti, kad šioje svetainėje ar ją pateikiančiame serveryje nėra virusų ar klaidų, taip pat negarantuoja visiško šioje svetainėje pateikiamos informacijos funkcionalumo, tikslumo ar patikimumo.

Šioje svetainėje pateikiama informacija ir (arba) medžiaga yra "Tokia, kokia yra", ir nesuteikia jokios garantijos, nei aiškiai išreikštos, nei numanomos. Nefab atsisako visų garantijų, nei aiškiai išreikštų, nei numanomų. Tai apima, be kita ko, numanomas garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui ir nepažeidimo. Tai taip pat apima bet kokias išreikštas ar numanomas garantijas, kylančias iš bet kokio sandorio, papročių ar prekybos praktikos.

Esate atsakingi už pakankamų procedūrų ir kontrolinių taškų, atitinkančių jūsų konkrečius duomenų įvesties ir išvesties tikslumo reikalavimus, įgyvendinimą ir už prarastų duomenų atkūrimo priemonių palaikymą.

Atsakomybės apribojimas

Nei Nefab , nei bet kuri iš jos filialų, dukterinių įmonių, patronuojančiųjų ar seserinių bendrovių ar jų atitinkamų direktorių, darbuotojų ar kitų atstovų nėra atsakingi už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, specialią, atsitiktinę, baudinę ir (arba) netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šios svetainės informacijos ir (arba) medžiagos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis. Tai, be kita ko, apima duomenų praradimą, pajamų praradimą, santaupų praradimą, verslo praradimą, reputacijos praradimą, pelno praradimą ir (arba) bet kokius ekonominius nuostolius, susijusius su šios svetainės pateikimu, veikimu, naudojimu ar nesugebėjimu naudotis šia svetaine arba pasitikėjimu šioje svetainėje pateikta informacija ir (arba) medžiaga; net jei Nefab buvo informuota apie tokios žalos galimybę.

Naudojimo nutraukimas

Nefab gali savo nuožiūra, be išankstinio įspėjimo, nutraukti bet kurio asmens ar subjekto prieigą prie svetainės, jei pažeidžiamos šios Naudojimo sąlygos, nepažeisdama savo teisės pareikšti reikalavimą atlyginti žalą.

Nuorodos

Nors šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, Nefab neatsako už bet kokių susijusių svetainių turinį. Nefab pateikia šias nuorodas patogumo sumetimais ir neremia jokių susijusių svetainių įmonių ar turinio.

Produkto prieinamumas

Šioje svetainėje aprašytų produktų ir paslaugų prieinamumas, taip pat tokių produktų ir paslaugų aprašymai įvairiose šalyse gali skirtis. Dėl konkrečios informacijos apie gaminius ir (arba) paslaugas kreipkitės į Nefab prekybos atstovą.

Informacijos skelbimas ir pateikimas

Draudžiama skelbti ar perduoti bet kokią neteisėtą, grasinančią, nepadorią, šmeižikišką ar kitaip įžeidžiančią medžiagą šioje svetainėje arba per ją.

Bet kokia jūsų pateikta ar šioje svetainėje paskelbta medžiaga, informacija ar idėja bus laikoma nekonfidencialia ir nepriklausančia nuosavybės teise. Nefab gali dalytis ar kitaip naudoti jūsų pateiktą medžiagą bet kokiais tikslais. Jei bet kuri pateikta medžiaga ar informacija yra asmens duomenys, sutinkate, kad Nefab gali perduoti tokius asmens duomenis per tarptautines sienas bet kokiais Nefab verslo tikslais. Su asmens duomenimis bus elgiamasi taip, kaip nurodyta Privatumo pareiškime.

Eksporto įstatymai

Jurisdikcija ir įstatymų pasirinkimas

Šioms naudojimo sąlygoms ir visoms pretenzijoms ar klausimams, susijusiems su šia svetaine, taikomi Prancūzijos įstatymai, išskyrus jų kolizines nuostatas. 1980 m. balandžio 11 d. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių netaikoma.

Ginčų sprendimas

Bet koks ginčas ar nesutarimas, kylantis dėl šių Naudojimo sąlygų ar šios svetainės arba su jomis susijęs, kurio nepavyksta išspręsti taikiai, galutinai ir išimtinai sprendžiamas arbitraže pagal Tarptautinių prekybos rūmų arbitražo taisykles trijų (3) arbitrų, paskirtų pagal minėtas taisykles, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria dėl vieno arbitro vardo.

Arbitražo vieta - Stokholmas, Švedija. Visi pateikti dokumentai, pranešimai ir bylos nagrinėjimas vyksta anglų kalba.

Arbitražo sprendimas pagrindžiamas raštu. Arbitražo teismo sprendimas yra galutinis ir privalomas, o sprendimas dėl arbitražo sprendimo gali būti priimtas bet kuriame jurisdikciją turinčiame teisme. Arbitražo teismas paskirsto arbitražo išlaidas.

Naudojimo sąlygų keitimas

Šios naudojimo sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2018 m. balandžio 25 d.

Nefab pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias naudojimo sąlygas be išankstinio raštiško pranešimo. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, bet kokios naujos Naudojimo sąlygos bus taikomos naudotojams tik po to, kai jie su jomis sutiks pirmą kartą prisijungę.