Klokkenluiden

Klokkenluiden

We moedigen onze werknemers, leveranciers en klanten aan om via deze website melding te maken van gedrag waarvan u denkt dat het een overtreding van de wet of deze gedragscode is: Klokkenluiden (nefab.com)

We tolereren geen enkele vorm van intimidatie, discriminatie of vergelding tegen personen die hun bezorgdheid uiten en te goeder trouw handelen in overeenstemming met deze Gedragscode.

We willen doen wat juist is - onze klokkenluidersdienst

We streven naar transparantie en een hoge bedrijfsethiek. Onze klokkenluidersregeling biedt de mogelijkheid om te communiceren over vermeende misstanden die van invloed zijn op mensen, onze organisatie, de maatschappij of het milieu. De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat misstanden minder snel de kop opsteken en toont onze toewijding om op een eerlijke manier te werken. Je hoeft geen bewijs te leveren voor je vermoedens, maar alle meldingen moeten te goeder trouw worden gedaan. We hanteren een nultolerantie voor corruptie en werken voortdurend aan het opbouwen en behouden van vertrouwen en geloofwaardigheid bij onze klanten, partners, medewerkers, leveranciers, eigenaars en andere belanghebbenden.
Medewerkers, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden kunnen de klokkenluidersdienst gebruiken om gedrag te melden dat volgens hen in strijd is met de wet of het Nefab Gedragscodebeleid.

Wat moet worden gerapporteerd?

De klokkenluidersregeling kan worden gebruikt om Nefab te waarschuwen voor ernstige risico's op wanpraktijken die gevolgen hebben voor mensen, onze organisatie, de samenleving of het milieu. Zaken die gemeld kunnen worden zijn strafbare feiten, onregelmatigheden en overtredingen of andere handelingen die in strijd zijn met EU- of nationale wetgeving binnen een werkgerelateerde context, waaronder bijvoorbeeld het Nefab Gedragscodebeleid:

Corruptie en financiële onregelmatigheden: bijvoorbeeld steekpenningen, oneerlijke concurrentie, witwassen van geld, fraude, belangenverstrengeling.
Mensenrechten: bijvoorbeeld ernstige discriminatie en intimidatie die in strijd zijn met de wet.
Schendingen van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften: bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid op de werkplek, productveiligheid, ernstige discriminatie en intimidatie die in strijd zijn met de wet.
Schendingen van milieuvoorschriften: bijvoorbeeld illegale verwerking van gevaarlijk afval.
Schendingen van de privacy; bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens.
Hoe we met het rapport omgaan.

Op basis van de huidige wetgeving zal Nefab een eerste beoordeling maken van de melding om te bepalen of deze in aanmerking komt voor behandeling via het Klokkenluiderskanaal.
Alle meldingen krijgen een uniek ID-nummer en je ontvangt een wachtwoord om de ontvangst van je melding te bevestigen. Bewaar dit wachtwoord op een veilige plaats, want je hebt het nodig om in te loggen in het systeem om aanvullende informatie te verstrekken en de verwerking van je melding te volgen. Je kunt binnen zeven dagen een bevestiging van je melding verwachten.
Binnen 90 dagen geven we feedback over hoe je zaak is afgehandeld. Je kunt deze feedback ook vinden door in te loggen met je ID-nummer en wachtwoord.

We moedigen onze werknemers, leveranciers, klanten of andere belanghebbenden aan om gedrag waarvan u denkt dat het in strijd is met de wet of de Nefab Gedragscode te melden via de volgende website

We tolereren geen enkele vorm van intimidatie, discriminatie of vergelding tegen personen die hun bezorgdheid uiten en te goeder trouw handelen in overeenstemming met onze Gedragscode.

Anonimiteit

"WhistleB garandeert de anonimiteit van de klokkenluider. De dienst staat los van de IT-omgeving van de organisatie. WhistleB traceert geen IP-adressen of andere gegevens die de persoon die een bericht verstuurt kunnen identificeren. Berichten worden versleuteld en kunnen alleen worden ontsleuteld door aangewezen personen. WhistleB kan geen berichten ontsleutelen en lezen."
- WhistleB