Gebruiksvoorwaarden

Copyright en beperkte autorisatie

Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Nefab, haar dochterondernemingen of de oorspronkelijke maker van het materiaal. Desalniettemin bent u vrij om het Nefab-materiaal op deze website te bekijken en af te drukken, zolang:

U gebruikt het materiaal uitsluitend voor informatieve doeleinden;
U gebruikt het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden; en
afgedrukte kopieën van het materiaal bevatten de Nefab copyrightvermelding.
U mag het Nefab materiaal op deze website verspreiden zolang:

Het materiaal wordt alleen gebruikt voor informatieve doeleinden;
Het materiaal wordt alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden;
Het materiaal bevat de Nefab copyrightvermelding; en
Het materiaal wordt niet geïdentificeerd als vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Nefab.
Voor alle andere rechten en/of gebruik is schriftelijke toestemming van Nefab vereist. Verzoeken om aanvullende rechten en/of gebruik dienen te worden gericht aan de hieronder vermelde Nefab Copyright Agent.
Let op: het is niet toegestaan informatie van websites van de Nefab Groep (afbeeldingen en/of inhoud) te kopiëren naar een site die niet het eigendom is van Nefab. Voor meer informatie kunt u vragen sturen naar de Nefab Copyright Agent die hieronder wordt genoemd.

Zakelijke partners, klanten, leveranciers en relaties van Nefab die, in samenwerking met Nefab, eigen materiaal publiceren op deze website hebben Nefab volledige auteursrechtelijke toestemming gegeven en verspreiding van dit materiaal valt onder bovengenoemde gebruiksvoorwaarden.

Juridische kennisgevingen en privacyverklaring

Juridische kennisgevingen en de privacyverklaring vormen een integraal onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden die u geacht wordt te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Auteursrechten van derden en de auteursrechtagent 

Nefab zet zich in om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren, en we eisen dat de gebruikers en bezoekers van onze websites hetzelfde doen. Nefab kan naar eigen goeddunken de accounts of toegangsrechten beëindigen van gebruikers of bezoekers die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden.

Als u goede redenen hebt om aan te nemen dat materiaal waarop u intellectuele eigendomsrechten hebt, is gekopieerd op een manier die een inbreuk vormt op het auteursrecht op onze websites, kunt u de volgende informatie doorgeven aan de Nefab Copyright Agent:

een elektronische of papieren handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;
een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u om goede redenen denkt dat het geschonden is;
een beschrijving van waar het auteursrechtelijk beschermde materiaal waarvan u denkt dat het geschonden is, zich op onze website bevindt;
uw adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat we contact met u kunnen opnemen;
een gecertificeerde verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving aan ons nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
Nefab's Copyright Agent voor kennisgeving van claims van schending van auteursrechten op onze website of voor verzoeken om aanvullend gebruik van materialen kan worden bereikt op:

Nefab AB
PO Box 2184
Jonkoping, Zweden
SE-550 02
Telefoon: +46 (0) 771 - 590 000
Email: privacy@nefab.com
Attn: Copyright Agent

Nefab handelsmerken

Nefab en hun respectieve logo's zijn handelsmerken en dienstmerken van Nefab. Het is niet toegestaan deze of enige andere Nefab handelsmerken of dienstmerken te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nefab.

Gebruik van productcatalogus

De productcatalogus op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve of planningsdoeleinden en is niet bedoeld om specificaties of garanties van Nefab met betrekking tot de producten of diensten in de catalogus te creëren, te wijzigen of aan te vullen. Informatie en/of technische specificaties in deze catalogus doen geen afstand (direct of indirect) van rechten of licenties - inclusief, maar niet beperkt tot, patenten of andere beschermende rechten van Nefab of anderen.

Garantie disclaimer

Hoewel Nefab tracht juiste informatie op deze website aan te bieden, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor nauwkeurigheid. Nefab kan de informatie en/of materialen beschikbaar op deze website of het vermelde product op elk moment zonder kennisgeving wijzigen. De informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Nefab garandeert niet dat de elektronische functies in of op deze website ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid vertegenwoordigt van de informatie die beschikbaar is via deze website.

Informatie en/of materiaal op deze website wordt aangeboden "zoals het is" en vormt geen garantie van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet. Nefab wijst alle garanties af, expliciet of impliciet. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Dit omvat tevens alle expliciete of impliciete garanties die voortvloeien uit de omgang, het gebruik of handelspraktijken.

U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen voor de reconstructie van verloren gegevens.

Beperking van aansprakelijkheid

Noch Nefab, noch een van haar filialen, dochterondernemingen, moeder- of zusterondernemingen of hun respectievelijke directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik - of de onmogelijkheid tot gebruik - van de informatie en/of materialen op deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens, verlies van inkomsten, verlies van besparingen, verlies van zaken, verlies van reputatie, winstderving en/of enig economisch verlies in verband met de levering, prestatie, of het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of het vertrouwen op de informatie en/of het materiaal op deze website; zelfs indien Nefab op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Beëindiging van gebruik

Nefab kan, naar eigen keuze, de toegang van een persoon of entiteit tot de website zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen bij schending van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan haar recht om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

Links

Hoewel deze website links kan bevatten naar sites van derden, is Nefab niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites. Nefab biedt deze links aan voor het gemak en onderschrijft de bedrijven of de inhoud van de gelinkte sites niet.

Productbeschikbaarheid

De beschikbaarheid van de producten en diensten die op deze website worden beschreven, en de beschrijvingen van dergelijke producten en diensten, kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg uw Nefab-vertegenwoordiger voor specifieke informatie over producten en/of diensten.

Informatie plaatsen en verzenden

Het is verboden om onwettige, bedreigende, obscene, lasterlijke of anderszins aanstootgevende materialen op of via deze website te plaatsen of te verzenden.

Materiaal, informatie of ideeën die u indient of plaatst op deze website worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Nefab mag uw inzending delen of anderszins gebruiken voor welk doel dan ook. Indien de door u ingezonden materialen of informatie persoonsgegevens bevatten, stemt u ermee in dat Nefab deze persoonsgegevens over internationale grenzen mag verzenden voor zakelijke doeleinden van Nefab. Persoonlijke gegevens worden behandeld zoals uiteengezet in de Privacyverklaring.

Exportwetten

Jurisdictie en rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden en alle claims of kwesties met betrekking tot deze website is de Franse wetgeving van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van conflictenrecht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten.

Geschillenbeslechting

Elk geschil of verschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of deze website en dat niet in der minne kan worden geschikt, zal definitief en uitsluitend worden beslecht door arbitrage volgens het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel door drie (3) arbiters benoemd in overeenstemming met het genoemde reglement, tenzij de partijen het eens worden over de naam van één arbiter.

De plaats van arbitrage is Stockholm, Zweden. Alle documenten, presentaties en procedures worden in het Engels opgesteld.

De arbitrale uitspraak wordt schriftelijk gemotiveerd. De beslissing van het scheidsgerecht is definitief en bindend, en een uitspraak op grond van de arbitrale uitspraak kan worden gedaan in elke rechtbank die daartoe bevoegd is. Het scheidsgerecht wijst de kosten van de arbitrage toe.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2018.

Nefab behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Niettegenstaande het voorgaande zullen nieuwe Gebruiksvoorwaarden alleen van toepassing zijn op gebruikers na aanvaarding ervan bij de eerste volgende aanmelding van een dergelijke gebruiker.