Termeni de utilizare

Notă privind drepturile de autor și autorizație limitată

Toate informațiile de pe acest site sunt protejate prin drepturi de autor. Drepturile de autor sunt deținute de Nefab, de filialele sale sau de creatorul original al materialului. Cu toate acestea, sunteți liber să vizualizați și să tipăriți materialul Nefab găsit pe acest site web atât timp cât:

Materialul este folosit de dumneavoastră doar în scop informativ;
Folosiți materialul doar în scopuri necomerciale; și
copiile tipărite ale materialului includ nota de copyright Nefab .
Puteți distribui materialele Nefab găsite pe acest site web atâta timp cât:

Materialul este utilizat numai în scop informativ;
Materialul va fi utilizat numai în scopuri necomerciale;
Materialul include notificarea Nefab privind drepturile de autor; și
Materialul nu este identificat ca informații confidențiale sau de proprietate ale Nefab.
Toate celelalte drepturi și/sau utilizări necesită acordul scris al Nefab. Solicitările pentru drepturi și/sau utilizări suplimentare trebuie trimise către Agentul cu drepturi de autor al Nefab identificat mai jos.
Vă rugăm să rețineți: Nu aveți voie să copiați nicio informație de pe site-urile Nefab Group (imagini și/sau conținut) pe niciun site care nu aparține Nefab . Pentru mai multe informații, întrebările trebuie trimise la Agentul cu drepturi de autor al Nefab identificat mai jos.

Partenerii de afaceri, clienții, furnizorii și asociații Nefab care, în cooperare cu Nefab, își publică propriul material de proprietate pe acest site web au acordat Nefab permisiunea deplină de copyright, iar distribuirea acestui material intră sub incidența condițiilor de utilizare menționate mai sus.

Notificări legale și declarație de confidențialitate

Anunțurile legale și declarația de confidențialitate fac parte integrantă din acești Termeni de utilizare, pe care se consideră că i-ați citit, înțeles și acceptat.

Drepturile de autor ale terților și agentul de drepturi de autor 

Nefab se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicităm ca utilizatorii și vizitatorii site-urilor noastre să facă același lucru. Nefab poate, la discreția sa, să închidă conturile sau drepturile de acces ale utilizatorilor sau vizitatorilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

Dacă aveți motive întemeiate să credeți că materialele asupra cărora dețineți drepturi de proprietate intelectuală au fost copiate pe site-urile noastre web într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să furnizați următoarele informații la Nefab Copyright Agent:

o semnătură electronică sau pe suport de hârtie a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor;
o descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor despre care aveți motive întemeiate să credeți că a fost încălcată;
o descriere a locului în care se află pe site-ul nostru web materialele protejate prin drepturi de autor pe care le considerați încălcate;
adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, astfel încât să vă putem contacta;
o declarație certificată din partea dvs. că aveți convingerea de bună credință că utilizarea în litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege; și
o declarație din partea dvs., făcută sub sancțiunea de sperjur, că informațiile din notificarea dvs. către noi sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.
Agentul de drepturi de autor al Nefab pentru notificarea reclamațiilor de încălcare a drepturilor de autor pe site-ul nostru sau pentru solicitări de utilizare suplimentară a materialelor poate fi contactat la adresa:

Nefab AB
PO Box 2184
Jonkoping, Suedia
SE-550 02
Telefon: +46 (0) 771 - 590 000
Email: privacy@nefab.com
În atenția agentului de drepturi de autor

Nefab mărci comerciale

Nefab, precum și logo-urile respective sunt mărci comerciale și mărci de serviciu ale Nefab. Nu puteți utiliza aceste mărci comerciale sau orice alte mărci comerciale sau mărci de serviciu Nefab fără permisiunea scrisă expresă a Nefab.

Utilizarea catalogului de produse

Catalogul de produse găsit pe acest site web are doar scop informativ sau de planificare și nu este destinat să creeze, să modifice sau să completeze specificațiile sau garanțiile Nefab referitoare la produsele sau serviciile găsite în catalog. Informațiile și/sau specificațiile tehnice furnizate în cadrul acestui catalog nu renunță (direct sau indirect) la niciun drept sau licență - inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la brevete sau alte drepturi de protecție ale Nefab sau ale altor persoane.

Renunțarea la garanție

În timp ce Nefab încearcă să furnizeze informații corecte pe acest site, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețe. Nefab poate modifica informațiile și/sau materialele disponibile pe acest site sau produsul menționat, în orice moment și fără notificare prealabilă. Informațiile pot include inexactități tehnice sau erori tipografice. Nefab nu garantează că funcțiile electronice conținute în sau pe acest site web vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate, sau că acest site web sau serverul care îl pune la dispoziție nu conțin viruși sau erori sau reprezintă funcționalitatea, acuratețea sau fiabilitatea deplină a informațiilor disponibile prin intermediul acestui site web.

Informațiile și/sau materialele de pe acest site web sunt furnizate "AS IS" și nu constituie o garanție de niciun fel, nici expresă, nici implicită. Nefab își declină orice garanție, expresă sau implicită. Aceasta include, dar nu se limitează la, garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop și nerespectare a drepturilor. Aceasta include, de asemenea, orice garanții exprese sau implicite care rezultă din orice curs de tranzacționare, utilizare sau practică comercială.

Sunteți responsabil pentru punerea în aplicare a unor proceduri și puncte de control suficiente pentru a satisface cerințele dumneavoastră specifice privind acuratețea introducerii și ieșirii datelor și pentru menținerea mijloacelor de reconstituire a datelor pierdute.

Limitarea răspunderii

Nici Nefab , nici afiliații, filialele, companiile mamă sau surori sau directorii, angajații sau alți reprezentanți ai acestora nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, speciale, accidentale, punitive și/sau consecvente care rezultă din utilizarea - sau incapacitatea de a utiliza - informațiile și/sau materialele de pe acest site. Aceasta include, dar nu se limitează la, pierderea de date, pierderea de venituri, pierderea de economii, pierderea de afaceri, pierderea reputației, pierderea de profituri și/sau orice pierdere economică în legătură cu furnizarea, performanța sau utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site web sau încrederea în informațiile și/sau materialele conținute în acest site web; chiar dacă Nefab este informat de posibilitatea unor astfel de daune.

Încetarea utilizării

Nefab poate, la discreția sa, să întrerupă, fără notificare prealabilă, accesul oricărei persoane sau entități la site-ul web în cazul încălcării prezentelor condiții de utilizare, fără a aduce atingere dreptului său de a solicita despăgubiri pentru daune-interese.

Legături

Deși acest site poate conține linkuri către site-uri terțe, Nefab nu este responsabil pentru conținutul niciunui site legat. Nefab oferă aceste linkuri pentru comoditate și nu aprobă companiile sau conținutul niciunui site legat.

Disponibilitatea produsului

Disponibilitatea produselor și serviciilor descrise pe acest site web, precum și descrierile acestor produse și servicii pot varia de la o țară la alta. Consultați reprezentantul dumneavoastră de vânzări Nefab pentru informații specifice despre produse și/sau servicii.

Publicarea și transmiterea de informații

Vă este interzis să postați sau să transmiteți orice materiale ilegale, amenințătoare, obscene, calomnioase sau ofensatoare pe sau prin intermediul acestui site web.

Orice material, informație sau idee trimisă sau postată de dvs. pe acest site web va fi considerată neconfidențială și neprotejată. Nefab poate partaja sau utiliza în alt mod transmiterea dvs. în orice scop. În cazul în care oricare dintre materialele sau informațiile trimise constituie date cu caracter personal, sunteți de acord ca Nefab să poată transmite aceste date cu caracter personal dincolo de granițele internaționale în orice scop comercial Nefab . Datele cu caracter personal vor fi tratate conform celor stabilite în Declarația de confidențialitate.

Legile de export

Jurisdicția și alegerea legii aplicabile

Acești termeni de utilizare și toate revendicările sau problemele legate de acest site web vor fi guvernate în conformitate cu legile din Franța, cu excepția dispozițiilor privind conflictul de legi. Se exclude aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri din 11 aprilie 1980.

Soluționarea litigiilor

Orice litigiu sau diferend care rezultă din sau cu privire la acești Termeni de utilizare sau la acest site web, litigiu sau diferend care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat definitiv și exclusiv prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Camerei Internaționale de Comerț, de către trei (3) arbitri numiți în conformitate cu regulamentul menționat, cu excepția cazului în care părțile convin asupra numirii unui singur arbitru.

Locul arbitrajului este Stockholm, Suedia. Toate documentele, prezentările și procedurile sunt redactate în limba engleză.

Hotărârea arbitrală este motivată în scris. Decizia tribunalului de arbitraj este definitivă și obligatorie, iar hotărârea arbitrală poate fi pronunțată de orice instanță competentă. Tribunalul arbitral repartizează costurile arbitrajului.

Modificarea condițiilor de utilizare

Acești Termeni de utilizare au fost actualizați ultima dată la 25 aprilie 2018.

Nefab își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de utilizare în orice moment fără o notificare scrisă prealabilă. Fără a aduce atingere celor menționate mai sus, orice noi Termeni de utilizare se vor aplica utilizatorilor numai în momentul acceptării acestora la prima autentificare ulterioară a utilizatorului respectiv.