Vilkår for brug

Meddelelse om ophavsret og begrænset tilladelse

Alt på denne hjemmeside er ophavsretligt beskyttet. Ophavsrettighederne ejes af Nefab, dets datterselskaber eller den oprindelige skaber af materialet. Ikke desto mindre er du fri til at se og udskrive Nefab materiale, der findes på denne hjemmeside, så længe:

Materialet bruges kun af dig til informationsformål;
Du bruger kun materialet til ikke-kommercielle formål; og
trykte kopier af materialet inkluderer Nefab copyright-meddelelsen.
Du kan distribuere Nefab materialerne, der findes på dette websted, så længe:

Materialet bruges kun til informationsformål;
Materialet vil kun blive brugt til ikke-kommercielle formål;
Materialet indeholder Nefab copyright-meddelelsen; og
Materialet er ikke identificeret som Nefab fortrolige eller beskyttede oplysninger.
Alle andre rettigheder og/eller anvendelser kræver Nefab's skriftlige samtykke. Anmodninger om yderligere rettigheder og/eller brug skal sendes til Nefab Copyright Agent, der er identificeret nedenfor.
Bemærk venligst: Du må ikke kopiere oplysninger fra Nefab Groups websteder (billeder og/eller indhold) til et websted, der ikke ejes afNefab . For mere information skal spørgsmål sendes til Nefab Copyright Agent identificeret nedenfor.

Forretningspartnere, kunder, leverandører og associerede virksomheder til Nefab , der i samarbejde med Nefab offentliggør deres eget materiale på denne hjemmeside, har givet Nefab fuld ophavsretlig tilladelse, og distribution af dette materiale falder ind under ovennævnte brugsbetingelser.

Juridiske meddelelser og fortrolighedserklæring

Juridiske meddelelser og fortrolighedserklæringen er en integreret del af disse brugsvilkår, som du anses for at have læst, forstået og accepteret.

Tredjeparts ophavsrettigheder og copyright-agenten 

Nefab er forpligtet til at respektere andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi kræver, at brugere af og besøgende på vores websteder gør det samme. Nefab kan efter eget skøn lukke konti eller adgangsrettigheder for brugere eller besøgende, der krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hvis du har gode grunde til at tro, at materiale, som du har intellektuel ejendomsret til, er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten på vores hjemmesider, bedes du give følgende oplysninger til Nefab Copyright Agent:

en elektronisk eller papirbaseret underskrift fra den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten;
en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du har god grund til at tro er blevet krænket;
en beskrivelse af, hvor det ophavsretligt beskyttede materiale, som du mener krænker ophavsretten, er placeret på vores hjemmeside;
din adresse, telefonnummer og e-mailadresse, så vi kan kontakte dig;
en bekræftet erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er autoriseret af copyright-ejeren, dennes agent eller loven; og
en erklæring fra dig, afgivet under strafansvar for mened, om, at oplysningerne i din meddelelse til os er korrekte, og at du er copyright-ejeren eller autoriseret til at handle på vegne af copyright-ejeren.
Nefab's Copyright Agent for meddelelse om krav om krænkelse af ophavsret på vores hjemmeside eller for anmodninger om yderligere brug af materialer kan nås på:

Nefab AB
PO Box 2184
Jonkoping, Sweden
SE-550 02
Phone: +46 (0) 771 - 590 000
Email: privacy@nefab.com
Attn: Copyright Agent

Nefab varemærker

Nefab og deres respektive logoer er varemærker og servicemærker tilhørende Nefab. Du må ikke bruge disse eller andre Nefab varemærker eller servicemærker uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Nefab.

Brug af produktkatalog

Produktkataloget, der findes på dette websted, er kun til informations- eller planlægningsformål og er ikke beregnet til at skabe, ændre eller supplere nogen Nefab specifikationer eller garantier vedrørende de produkter eller tjenester, der findes i kataloget. Oplysninger og/eller tekniske specifikationer i dette katalog fraskriver sig ikke (direkte eller indirekte) nogen rettigheder eller licenser - herunder, men ikke begrænset til, patenter eller andre beskyttelsesrettigheder fra Nefab eller andre.

Ansvarsfraskrivelse for garanti

Mens Nefab forsøger at give nøjagtige oplysninger på dette websted, påtager det sig intet ansvar for nøjagtighed. Nefab kan ændre oplysninger og / eller materialer, der er tilgængelige på dette websted eller det nævnte produkt, når som helst uden varsel. Oplysninger kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Nefab garanterer ikke, at de elektroniske funktioner, der er indeholdt i eller på denne hjemmeside, vil være uafbrudt eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at denne hjemmeside eller serveren, der gør den tilgængelig, er fri for virus eller bugs eller repræsenterer fuld funktionalitet, nøjagtighed eller pålidelighed af de oplysninger, der er tilgængelige via denne hjemmeside.

Oplysninger og/eller materialer på denne hjemmeside leveres "som de er" og udgør ikke en garanti af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået. Nefab fraskriver sig alle garantier, udtrykte eller underforståede. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Det omfatter også alle udtrykkelige eller underforståede garantier, der stammer fra enhver form for handel, brug eller handelspraksis.

Du er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter til at opfylde dine særlige krav til nøjagtighed af datainput og -output og for at opretholde midler til rekonstruktion af mistede data.

Begrænsning af ansvar

Hverken Nefab eller nogen af dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, moder- eller søsterselskaber eller deres respektive direktører, medarbejdere eller andre repræsentanter er ansvarlige for direkte, indirekte, specielle, tilfældige, straffende og/eller følgeskader, der opstår som følge af brugen - eller den manglende evne til at bruge - informationen og/eller materialerne på denne hjemmeside. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, tab af data, tab af indtægter, tab af besparelser, tab af forretning, tab af omdømme, tab af fortjeneste og/eller ethvert økonomisk tab i forbindelse med levering, udførelse eller brug eller manglende evne til at bruge dette websted eller tillid til oplysningerne og/eller materialerne på dette websted; selv hvis Nefab er informeret om muligheden for sådanne skader.

Ophør af brug

Nefab kan efter eget valg uden varsel opsige enhver persons eller enheds adgang til webstedet ved enhver overtrædelse af disse brugsbetingelser uden at det berører dens ret til at fremsætte krav om skadeserstatning.

Links

Selvom dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder, er Nefab ikke ansvarlig for indholdet af de linkede websteder. Nefab giver disse links som en bekvemmelighed og støtter ikke virksomhederne eller indholdet af de linkede websteder.

Tilgængelighed af produkter

Tilgængeligheden af de produkter og tjenester, der er beskrevet på denne hjemmeside, og beskrivelserne af sådanne produkter og tjenester, kan variere fra land til land. Kontakt din Nefab salgsrepræsentant for specifikke produkt- og/eller serviceoplysninger.

Udstationering og indsendelse af information

Det er forbudt at poste eller transmittere ulovligt, truende, uanstændigt, injurierende eller på anden måde stødende materiale på eller via denne hjemmeside.

Ethvert materiale, information eller idé, som du indsender eller opslår på denne hjemmeside, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Nefab kan dele eller på anden måde bruge din indsendelse til ethvert formål. Hvis noget af det indsendte materiale eller oplysninger udgør personlige data, accepterer du, at Nefab kan overføre sådanne personlige data på tværs af internationale grænser til ethvert Nefab forretningsformål. Personlige data vil blive behandlet som beskrevet i fortrolighedserklæringen.

Eksportlovgivning

Jurisdiktion og lovvalg

Disse brugsbetingelser og alle krav eller spørgsmål vedrørende denne hjemmeside skal reguleres i henhold til fransk lovgivning, med undtagelse af dens lovkonfliktbestemmelser. Anvendelsen af FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer af 11. april 1980 er udelukket.

Løsning af tvister

Enhver tvist eller uenighed, der opstår som følge af eller vedrørende disse brugsbetingelser eller dette websted, og som ikke kan løses i mindelighed, skal løses endeligt og udelukkende ved voldgift i henhold til Det Internationale Handelskammers regler for voldgift af tre (3) voldgiftsmænd udpeget i overensstemmelse med de nævnte regler, medmindre parterne er enige om navnet på en enkelt voldgiftsmand.

Voldgiftsstedet skal være Stockholm, Sverige. Alle dokumenter, præsentationer og procedurer skal være på engelsk.

Voldgiftskendelsen skal begrundes skriftligt. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende, og voldgiftskendelsen kan indbringes for enhver domstol, der har kompetence hertil. Voldgiftsretten skal fordele omkostningerne ved voldgiftssagen.

Ændring af vilkår for brug

Disse vilkår for brug blev sidst opdateret den 25. april 2018.

Nefab forbeholder sig retten til at ændre disse brugsbetingelser til enhver tid uden forudgående skriftlig meddelelse. Uanset ovenstående vil eventuelle nye brugsbetingelser kun gælde for brugere ved accept heraf ved en sådan brugers første efterfølgende login.