Politiikat

Ympäristöpolitiikka

Nefab säästää ympäristö- ja taloudellisia resursseja optimoimalla toimitusketjuja. Teemme tämän innovoimalla yhdessä asiakkaidemme kanssa älykkäämpien pakkaus- ja logistiikkaratkaisujen luomiseksi kunnioittaen aina ihmisiä ja korkeita eettisiä normeja. Tämä edistää parempaa huomista meille, asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja ympäristölle.Politiikka toimii kehyksenä, jonka avulla kaikki prosessi- ja ympäristöaloitteet voidaan sovittaa yhteen ulkoisten ja sisäisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Nefab on kehittänyt ja ottanut käyttöön ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän varmistaakseen tämän politiikan noudattamisen ja täytäntöönpanon. Nefabin johtoryhmä ja työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan ja noudattamaan tätä politiikkaa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA VAIKUTUSTEN EHKÄISEMINEN

Nefab pyrkii osaltaan turvaamaan ympäristönsuojelua ehkäisemällä ympäristön pilaantumista ja lieventämällä liiketoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöriskejä.
Saavutamme tämän vähentämällä energian, materiaalien ja veden kulutusta, käyttämällä ympäristöystävällisiä materiaaleja ja energialähteitä aina kun mahdollista, vähentämällä melu- ja ilmapäästöjä ja välttämällä kielteisiä ympäristövaikutuksia.

NOUDATTAMISVELVOITTEET

Nefab on luonut prosessit ja resurssit sen varmistamiseksi, että kaikki sovellettavat lakisääteiset ja sääntelyyn perustuvat ympäristövaatimukset täyttyvät. Sitoudumme noudattamaan kaikkia muita velvoitteita, jotka Nefab on ottanut kumppaneidemme ja/tai muiden asianomaisten osapuolten kanssa.

JATKUVA PARANTAMINEN

Varmistamme jatkuvan parantamisen toteuttamalla ja seuraamalla ympäristötavoitteita ja -päämääriä sekä toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet ympäristövaikutusten lieventämiseksi, ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.
Kierrätettävyys ja uudelleenkäytettävyys, materiaalien vähentäminen, hiilidioksidijalanjälki ja vaaralliset aineet otetaan huomioon myös Nefab-yhtiön yleisten toimintojen, tuotteiden ja palveluiden hallinnassa.

TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN KESTÄVYYS

Nefab pyrkii parantamaan kiertotaloutta ottamalla huomioon ympäristönäkökohdat ja saastumisen ehkäisemisen sekä 3-R-periaatteen (Reduce-Reuse-Recycle) uusien pakkauskonseptien ja -ratkaisujen kehittämisessä ja suunnittelussa asiakkaillemme.
Tiimimme ovat sitoutuneet etsimään ja pyrkivät ottamaan käyttöön uusia ja kestävämpiä materiaaleja, joilla on vähäisempi ympäristövaikutus.

KUMPPANUUS

Nefab tekee ennakoivaa yhteistyötä kumppaneidensa kanssa koko toimitusketjussa kehittääkseen ja parantaakseen kestäviä ratkaisuja, joiden tavoitteena on järkeistää logistiikkavirtoja, vähentää raaka-aineiden kulutusta ja maksimoida tuotteidemme kierrätettävyys.
Tämän lähestymistavan puitteissa olemme solmineet useita kumppanuuksia uusien materiaalien ja tuotteiden jatkuvaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä ympäristöauditointeihin ja logistiikkapalveluihin, joiden tavoitteena on ympäristövaikutusten vähentäminen.