Vilkår for bruk

Merknad om opphavsrett og begrenset autorisasjon

Alt på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet. Opphavsrettighetene eies av Nefab, dets datterselskaper eller den opprinnelige skaperen av materialet. Du står likevel fritt til å se og skrive ut Nefab-materialet du finner på dette nettstedet så lenge:

Materialet brukes av deg kun til informasjonsformål;
Du bruker materialet kun til ikke-kommersielle formål; og
trykte kopier av materialet inkluderer Nefab copyright-merknaden.
Du kan distribuere Nefab materialet som finnes på dette nettstedet så lenge:

Materialet brukes kun til informasjonsformål;
Materialet vil kun bli brukt til ikke-kommersielle formål;
Materialet inneholder Nefab copyright-merknad; og
Materialet er ikke identifisert som Nefab konfidensiell eller proprietær informasjon.
Alle andre rettigheter og/eller bruksområder krever Nefab's skriftlige samtykke. Forespørsler om ytterligere rettigheter og/eller bruksområder skal sendes til Nefab Copyright Agent som er angitt nedenfor.
Merk: Det er ikke tillatt å kopiere informasjon fra Nefab Groups nettsteder (bilder og/eller innhold) til nettsteder som ikke eies avNefab . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sende spørsmål til Nefab Copyright Agent som er angitt nedenfor.

Forretningspartnere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere til Nefab som i samarbeid med Nefab publiserer sitt eget materiale på dette nettstedet, har gitt Nefab full opphavsrettslig tillatelse og distribusjon av dette materialet faller inn under ovennevnte bruksvilkår.

Juridiske merknader og personvernerklæring

Juridiske merknader og personvernerklæringen er en integrert del av disse bruksvilkårene som du anses å ha lest, forstått og akseptert.

Tredjeparts opphavsrett og opphavsrettsagenten 

Nefab er forpliktet til å respektere andres immaterielle rettigheter, og vi krever at brukere og besøkende på våre nettsteder gjør det samme. Nefab kan etter eget skjønn avslutte kontoene eller tilgangsrettighetene til brukere eller besøkende som krenker andres immaterielle rettigheter.

Hvis du har gode grunner til å tro at materiale som du har immaterielle rettigheter til, har blitt kopiert på en måte som utgjør en krenkelse av opphavsretten på våre nettsteder, kan du gi følgende informasjon til Nefab Copyright Agent:

en elektronisk signatur eller en papirkopi av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten;
en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du har god grunn til å tro har blitt krenket;
en beskrivelse av hvor det opphavsrettsbeskyttede materialet du mener krenker opphavsretten, befinner seg på nettstedet vårt;
adresse, telefonnummer og e-postadresse slik at vi kan kontakte deg;
en attestert erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes agent eller loven; og en erklæring fra deg, avgitt på ære og samvittighet, om at informasjonen i ditt varsel til oss er korrekt og at du er opphavsrettsinnehaveren eller autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren.
Nefab's Copyright agent for varsel om krav om brudd på opphavsretten på nettstedet vårt eller for forespørsler om ytterligere bruk av materiale kan nås på:

Nefab AB
Postboks 2184
Jönköping, Sverige
SE-550 02
Telefon: +46 (0) 771 - 590 000
E-post: privacy@nefab.com
Attn: Copyright Agent

Nefab varemerker

Nefab og deres respektive logoer er varemerker og tjenestemerker som tilhører Nefab. Du kan ikke bruke disse eller andre Nefab varemerker eller tjenestemerker uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Nefab.

Bruk av produktkatalog

Produktkatalogen som finnes på dette nettstedet, er kun til informasjons- eller planleggingsformål, og er ikke ment å skape, endre eller supplere noen Nefab spesifikasjoner eller garantier knyttet til produktene eller tjenestene som finnes i katalogen. Informasjon og/eller tekniske spesifikasjoner i denne katalogen fraskriver seg ikke (direkte eller indirekte) noen rettigheter eller lisenser - inkludert, men ikke begrenset til, patenter eller andre beskyttelsesrettigheter fra Nefab eller andre.

Ansvarsfraskrivelse

Nefab forsøker å gi nøyaktig informasjon på dette nettstedet, men påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten. Nefab kan når som helst og uten varsel endre informasjonen og/eller materialet som er tilgjengelig på dette nettstedet eller produktet som omtales. Informasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Nefab garanterer ikke at de elektroniske funksjonene i eller på dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfrie, at feil vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er fri for virus eller feil, eller representerer full funksjonalitet, nøyaktighet eller pålitelighet av informasjonen som er tilgjengelig via dette nettstedet.

Informasjon og/eller materiale på dette nettstedet leveres "SOM DET ER" og utgjør ingen garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått. Nefab fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Det omfatter også alle uttrykte eller underforståtte garantier som oppstår som følge av handel, bruk eller handelspraksis.

Du er ansvarlig for å implementere tilstrekkelige prosedyrer og kontrollpunkter for å tilfredsstille dine spesielle krav til nøyaktighet i datainput og -output, og for å opprettholde metoder for rekonstruksjon av tapte data.

Begrensning av ansvar

Verken Nefab eller noen av dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, morselskaper eller søsterselskaper eller deres respektive direktører, ansatte eller andre representanter kan holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, straffende og/eller følgeskader som oppstår som følge av bruk - eller manglende evne til å bruke - informasjonen og/eller materialet på dette nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av data, tap av inntekter, tap av besparelser, tap av virksomhet, tap av omdømme, tap av fortjeneste og/eller økonomisk tap i forbindelse med levering, ytelse, bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller tillit til informasjonen og/eller materialet på dette nettstedet, selv om Nefab er informert om muligheten for slike skader.

Opphør av bruk

Nefab kan etter eget valg, uten varsel, avslutte enhver persons eller enhets tilgang til nettstedet ved brudd på disse bruksvilkårene, uten at dette berører retten til å kreve erstatning.

Lenker

Selv om dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, er Nefab ikke ansvarlig for innholdet på de lenkede nettstedene. Nefab tilbyr disse lenkene for enkelhets skyld og støtter ikke selskapene eller innholdet på de lenkede nettstedene.

Produkttilgjengelighet

Tilgjengeligheten av produktene og tjenestene som er beskrevet på dette nettstedet, og beskrivelsene av slike produkter og tjenester, kan variere fra land til land. Ta kontakt med din Nefab salgsrepresentant for spesifikk informasjon om produkter og/eller tjenester.

Publisering og innsending av informasjon

Det er forbudt å legge ut eller overføre ulovlig, truende, uanstendig, injurierende eller på annen måte støtende materiale på eller via dette nettstedet.

Alt materiale, all informasjon eller alle ideer som du sender inn eller legger ut på dette nettstedet, vil bli betraktet som ikke-konfidensielt og uten eiendomsrett. Nefab kan dele eller på annen måte bruke det du sender inn, til hvilket som helst formål. Hvis noe av materialet eller informasjonen du sender inn, utgjør personopplysninger, samtykker du i at Nefab kan overføre slike personopplysninger på tvers av internasjonale grenser for ethvert Nefab forretningsformål. Personopplysninger vil bli behandlet som beskrevet i personvernerklæringen.

Eksportlovgivning

Jurisdiksjon og lovvalg

Disse bruksvilkårene og alle krav eller spørsmål vedrørende dette nettstedet skal reguleres i henhold til fransk lov, med unntak av lovvalgsreglene. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer av 11. april 1980 kommer ikke til anvendelse.

Tvisteløsning

Enhver tvist eller uenighet som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse bruksvilkårene eller dette nettstedet, og som ikke kan løses i minnelighet, skal løses definitivt og utelukkende ved voldgift i henhold til voldgiftsreglene til Det internasjonale handelskammeret av tre (3) voldgiftsdommere oppnevnt i samsvar med nevnte regler, med mindre partene blir enige om navnet på en enkelt voldgiftsdommer.

Voldgiftsstedet skal være Stockholm, Sverige. Alle dokumenter, presentasjoner og forhandlinger skal foregå på engelsk.

Voldgiftsdommen skal begrunnes skriftlig. Voldgiftsrettens avgjørelse skal være endelig og bindende, og voldgiftsdommen kan bringes inn for enhver domstol med jurisdiksjon. Voldgiftsretten skal fordele kostnadene ved voldgiftssaken.

Endring av bruksvilkår

Disse bruksvilkårene ble sist oppdatert 25. april 2018.

Nefab forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene når som helst uten forutgående skriftlig varsel. Uavhengig av det som er nevnt ovenfor, vil eventuelle nye bruksvilkår bare gjelde for brukere som godtar dem ved brukerens første påfølgende innlogging.