Politiky

Environmentálna politika

Nefab šetrí životné prostredie a finančné zdroje optimalizáciou dodávateľských reťazcov. Robíme to tak, že spolu s našimi zákazníkmi inovujeme a vytvárame inteligentnejšie obalové a logistické riešenia, pričom vždy rešpektujeme ľudí a vysoké etické normy. To prispieva k lepšiemu zajtrajšku pre nás, našich zákazníkov, spoločnosť a životné prostredie. politika slúži ako rámec na zosúladenie všetkých procesných a environmentálnych iniciatív s cieľom dosiahnuť naše externé a interné ciele.

Spoločnosť Nefab vyvinula a zaviedla systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, aby zabezpečila plnenie a implementáciu tejto politiky. Vedúci tím a zamestnanci spoločnosti Nefab sa zaviazali dodržiavať túto politiku a riadiť sa ňou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PREVENCIA VPLYVU

Cieľom spoločnosti Nefab je prispievať k ochrane životného prostredia predchádzaním znečisťovaniu a zmierňovaním environmentálnych rizík, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku podnikateľskej činnosti.
Tento cieľ dosahujeme znižovaním spotreby energie, materiálov a vody, používaním ekologických materiálov a zdrojov energie vždy, keď je to možné, znižovaním hluku a emisií do ovzdušia a predchádzaním negatívnym vplyvom na životné prostredie.

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA DODRŽIAVANIA PREDPISOV

Spoločnosť Nefab zaviedla procesy a zdroje na zabezpečenie splnenia všetkých platných zákonných a regulačných environmentálnych požiadaviek. Zaväzujeme sa dodržiavať všetky ostatné záväzky, ktoré spoločnosť Nefab preberá s našimi partnermi a/alebo inými zainteresovanými stranami.

NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE

Neustále zlepšovanie zabezpečujeme implementáciou a monitorovaním environmentálnych cieľov a zámerov a zavádzaním potrebných opatrení na zmiernenie, prevenciu a nápravu vplyvu na životné prostredie.
Pri riadení všeobecných činností, výrobkov a služieb spoločnosti Nefab sa zohľadňuje aj recyklovateľnosť a opätovné použitie, znižovanie spotreby materiálov, CO2 stopy a nebezpečných látok.

UDRŽATEĽNOSŤ PRODUKTOV A SLUŽIEB

Spoločnosť Nefab pracuje na zlepšovaní obehového hospodárstva tým, že pri vývoji a navrhovaní nových koncepcií a riešení v oblasti obalov pre našich zákazníkov zohľadňuje environmentálne aspekty a prevenciu znečistenia spolu s princípom 3-R (Reduce-Reuse-Recycle).
Naše tímy sú odhodlané hľadať a snažia sa zavádzať nové a udržateľnejšie materiály s nižším vplyvom na životné prostredie.

PARTNERSTVO

Spoločnosť Nefab aktívne spolupracuje so svojimi partnermi v celom dodávateľskom reťazci na vývoji a zlepšovaní udržateľných riešení s cieľom racionalizovať logistické toky, znížiť spotrebu surovín a maximalizovať recyklovateľnosť našich výrobkov.
V rámci tohto prístupu sme nadviazali niekoľko partnerstiev na nepretržitý výskum a vývoj nových materiálov a výrobkov spolu s environmentálnymi auditmi a logistickými službami zameranými na zníženie nášho vplyvu na životné prostredie.