Podmienky používania

Upozornenie na autorské práva a obmedzené oprávnenie

Všetko na tejto webovej stránke je chránené autorskými právami. Autorské práva vlastní Nefab, jej dcérske spoločnosti alebo pôvodný autor materiálu. Napriek tomu si môžete slobodne prezerať a tlačiť materiál Nefab , ktorý sa nachádza na tejto webovej lokalite, pokiaľ:

Materiál používate len na informačné účely;
materiál používate len na nekomerčné účely; a
tlačené kópie materiálu obsahujú upozornenie o autorských právach Nefab .
Materiály Nefab nachádzajúce sa na tejto webovej stránke môžete šíriť, pokiaľ:

Materiál sa používa len na informačné účely;
Materiál sa bude používať len na nekomerčné účely;
Materiál obsahuje upozornenie o autorských právach Nefab a
Materiál nie je označený ako Nefab dôverné alebo chránené informácie.
Všetky ostatné práva a/alebo spôsoby použitia si vyžadujú písomný súhlas Nefab'. Žiadosti o ďalšie práva a/alebo použitia je potrebné zaslať na adresu Nefab Sprostredkovateľa autorských práv uvedeného nižšie.
Upozornenie: Žiadne informácie z webových stránok Nefab Group (obrázky a/alebo obsah) nesmiete kopírovať na žiadne iné stránky, ktoré nie sú vo vlastníctveNefab . Ďalšie informácie a otázky zasielajte na adresu Nefab Sprostredkovateľa autorských práv, ktorý je uvedený nižšie.

Obchodní partneri, zákazníci, dodávatelia a spolupracovníci Nefab , ktorí v spolupráci s Nefab, zverejňujú na tejto webovej stránke svoj vlastný materiál, udelili Nefab plné autorské práva a šírenie tohto materiálu spadá pod vyššie uvedené podmienky používania.

Právne upozornenia a vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Právne upozornenia a vyhlásenie o ochrane osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok používania, ktoré sa považujú za prečítané, pochopené a prijaté.

Autorské práva tretích strán a sprostredkovateľ autorských práv 

Nefab sa zaväzuje rešpektovať vlastnícke práva duševného vlastníctva iných a vyžaduje, aby používatelia a návštevníci našich webových stránok robili to isté. Nefab môže podľa vlastného uváženia zrušiť účty alebo prístupové práva používateľov alebo návštevníkov, ktorí porušujú vlastnícke práva duševného vlastníctva iných.

Ak máte vážne dôvody domnievať sa, že materiály, na ktoré máte vlastnícke práva duševného vlastníctva, boli na našich webových stránkach skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite agentovi pre autorské práva Nefab nasledujúce informácie:

elektronický alebo tlačený podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv;
opis diela chráneného autorskými právami, o ktorom sa dôvodne domnievate, že bolo porušené;
opis miesta, kde sa na našej webovej lokalite nachádzajú materiály chránené autorskými právami, o ktorých sa domnievate, že sú porušené;
vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať;
overené vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a
vyhlásenie pod hrozbou sankcie za krivú prísahu, že informácie uvedené vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv.
Nefab'Agent pre autorské práva pre oznámenia o porušovaní autorských práv na našej webovej lokalite alebo pre žiadosti o ďalšie použitie materiálov je dostupný na adrese:

Nefab AB
PO Box 2184
Jonkoping, Švédsko
SE-550 02
Tel: +46 (0) 771 - 590 000
E-mail: privacy@nefab.com
Kontakt: zástupca pre autorské práva

Nefab ochranné známky

Nefaba ich príslušné logá sú ochranné známky a servisné značky spoločnosti Nefab. Tieto ani žiadne iné ochranné známky alebo servisné značky Nefab nesmiete používať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Nefab.

Používanie katalógu produktov

Katalóg produktov, ktorý nájdete na tejto webovej stránke, slúži len na informačné účely alebo plánovanie a nie je určený na vytvorenie, úpravu alebo doplnenie akýchkoľvek špecifikácií alebo záruk Nefab týkajúcich sa produktov alebo služieb uvedených v katalógu. Informácie a/alebo technické špecifikácie poskytnuté v rámci tohto katalógu sa nevzdávajú (priamo ani nepriamo) žiadnych práv alebo licencií - okrem iného vrátane patentov alebo iných ochranných práv Nefab alebo iných.

Zrieknutie sa záruky

Hoci sa Nefab snaží poskytovať na tejto webovej stránke presné informácie, nenesie žiadnu zodpovednosť za ich správnosť. Nefab môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť informácie a/alebo materiály dostupné na tejto webovej stránke alebo uvedený produkt. Informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Nefab nezaručuje, že elektronické funkcie obsiahnuté na tejto webovej lokalite alebo na nej budú nepretržité alebo bezchybné, že chyby budú odstránené, že táto webová lokalita alebo server, ktorý ju sprístupňuje, neobsahuje vírusy alebo chyby, ani nepredstavuje úplnú funkčnosť, presnosť alebo spoľahlivosť informácií dostupných prostredníctvom tejto webovej lokality.

Informácie a/alebo materiály na tejto webovej lokalite sa poskytujú "TAK, AKO SÚ", a nepredstavujú žiadnu záruku, či už výslovnú alebo predpokladanú. Nefab sa zrieka všetkých záruk, či už výslovných alebo predpokladaných. To zahŕňa okrem iného predpokladané záruky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia práv. Týka sa to aj akýchkoľvek výslovných alebo predpokladaných záruk vyplývajúcich z obchodného styku, zvyklostí alebo obchodných praktík.

Ste zodpovední za zavedenie dostatočných postupov a kontrolných bodov, ktoré spĺňajú vaše konkrétne požiadavky na presnosť vstupných a výstupných údajov, a za udržiavanie prostriedkov na obnovu stratených údajov.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Nefab ani žiadna z jej pridružených, dcérskych, materských alebo sesterských spoločností, ani ich riaditelia, zamestnanci alebo iní zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, osobitné, náhodné, trestné a/alebo následné škody vyplývajúce z používania - alebo nemožnosti používať - informácie a/alebo materiály na tejto webovej lokalite. To zahŕňa okrem iného stratu údajov, stratu príjmov, stratu úspor, stratu podnikania, stratu dobrého mena, stratu zisku a/alebo akúkoľvek ekonomickú stratu v súvislosti s poskytnutím, vykonávaním, používaním alebo neschopnosťou používať túto webovú lokalitu alebo spoliehaním sa na informácie a/alebo materiály obsiahnuté na tejto webovej lokalite; a to aj v prípade, že Nefab bol na možnosť takýchto škôd upozornený.

Ukončenie používania

Nefab môže podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť prístup akejkoľvek osoby alebo subjektu na webovú lokalitu v prípade porušenia týchto podmienok používania bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo na uplatnenie nároku na náhradu škody.

Odkazy

Hoci táto webová lokalita môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán, Nefab nezodpovedá za obsah žiadnej z odkazovaných stránok. Nefab poskytuje tieto odkazy pre pohodlie a neschvaľuje spoločnosti ani obsah žiadnej z odkazovaných stránok.

Dostupnosť produktu

Dostupnosť produktov a služieb opísaných na tejto webovej lokalite, ako aj opisy týchto produktov a služieb sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Konkrétne informácie o produktoch a/alebo službách získate od svojho obchodného zástupcu na stránke Nefab .

Zverejňovanie a predkladanie informácií

Na tejto webovej lokalite alebo jej prostredníctvom nesmiete zverejňovať ani prenášať žiadne nezákonné, výhražné, obscénne, hanlivé alebo inak urážlivé materiály.

Akýkoľvek materiál, informácia alebo nápad, ktorý predložíte alebo zverejníte na tejto webovej lokalite, sa bude považovať za nedôverný a nevlastnícky. Nefab môže zdieľať alebo inak použiť vaše podanie na akýkoľvek účel. Ak niektorý z predložených materiálov alebo informácií predstavuje osobné údaje, súhlasíte s tým, že Nefab môže takéto osobné údaje prenášať cez medzinárodné hranice na akýkoľvek obchodný účel Nefab . S osobnými údajmi sa bude zaobchádzať tak, ako je uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Vývozné zákony

Právomoc a voľba práva

Tieto podmienky používania a všetky nároky alebo otázky týkajúce sa tejto webovej stránky sa riadia francúzskym právom s vylúčením kolíznych noriem. Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru z 11. apríla 1980 je vylúčené.

Riešenie sporov

Akýkoľvek spor alebo rozpor vyplývajúci z týchto podmienok používania alebo tejto webovej stránky alebo týkajúci sa týchto podmienok používania alebo tejto webovej stránky, ktorý spor alebo rozpor sa nedá vyriešiť zmierom, sa s konečnou platnosťou a výlučne vyrieši v rozhodcovskom konaní podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory tromi (3) rozhodcami vymenovanými v súlade s uvedenými pravidlami, pokiaľ sa strany nedohodnú na mene jediného rozhodcu.

Miestom rozhodcovského konania je Štokholm, Švédsko. Všetky písomné podania, prezentácie a konania sa uskutočnia v anglickom jazyku.

Rozhodcovský rozsudok sa odôvodňuje písomne. Rozhodnutie rozhodcovského súdu je konečné a záväzné a rozsudok na základe rozhodcovského rozsudku môže vyniesť ktorýkoľvek príslušný súd. Rozhodcovský súd rozhodne o trovách rozhodcovského konania.

Úprava podmienok používania

Tieto podmienky používania boli naposledy aktualizované 25. apríla 2018.

Nefab si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Bez ohľadu na vyššie uvedené, akékoľvek nové Podmienky používania sa na používateľov vzťahujú až po ich prijatí pri prvom nasledujúcom prihlásení používateľa.