• Farligt gods låda
 • farligt gods emballage
 • UN emballage
 • Farligt gods förpackning
 • UN förpackning

Emballage för farligt gods

Produkter som kategoriseras som farligt gods måste skyddas i enlighet med farligt gods-klassificeringen. Med ett farligt gods emballage, UN emballage, från Nefab kan ämnen eller föremål som är potentiellt skadliga för människor, egendom eller miljö transporteras på ett säkert vis. 

Nefab är en av världens ledande leverantörer av förpackningsystem för farligt gods och tillhandahåller närmare 600 olika lådor som har testats och godkänts för transport av farligt gods i flera olika vikter och storlekar. Testerna har genomförts i enlighet med rekommendationer från FN, ADR (väg), RID (järnväg), IMDG (båt) samt ICAO (flyg). Nefab erbjuder även våra kunder kartläggning av deras behov av farligt gods emballage.

Nefabs farligt gods emballage:

Klassificering av farligt gods:

Farligt gods delas in i klasser utifrån de egenskaper som gör dem farliga.

 • Klass 1 - Explosiva ämnen
 • Klass 2 - Gaser (Brandfarlig gas, icke brandfarlig gas, icke giftig gas, giftig gas)
 • Klass 3 - Brandfarliga vätskor
 • Klass 4
  • 4.1 - Brandfaliga fasta ämnen
  • 4.2 - Självantändande ämnen
  • 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5
  • 5.1 - Oxiderande ämne
  • 5.2 - Organiska peroxider (fasta eller flytande)
 • Klass 6
  • 6.1 - Giftigt ämne
  • 6.2 - Smittfarligt ämne
 • Klass 7 - Radioaktiva ämnen (Ämnen som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning)
 • Klass 8 - Frätande ämnen (Ämnen som kan skada utrustning eller levande vävnad)
 • Klass 9 - Övriga farliga ämnen

Ämnena och produkterna inom respektive klass graderas efter hur farliga de är för sin omgivning och detta ställer krav på vilken förpackningsgrupp som ämnet/produkten ska packas i.

Förpackningsgrupper för farligt gods:

Förpackningsgrupp I (X) - mycket farligt

- Skall klara ett fallprov från 1,8 m. (Giftiga ämnen som t.ex. cyanid och vit eller gul fosfor (torr) kräver denna förpackningsgrupp.)

Förpackningsgrupp II (Y) - farligt

- Skall klara ett fallprov från 1,2 m*. (Explosiva ämnen och vissa typer av batterier kräver denna förpackningsgrupp)

*Om en förpackning är avsedd för sprängämnen måste den också ha ett särskilt utlåtande för sprängämnen.

Förpackningsgrupp III (Z) - mindre farligt

- Skall klara ett fallprov från 0,8 m. (Exempelvis brandfarliga vätskor och batterier som är avsedda för vägtransporter kräver denna grupp.)

En låda som testas för förpackningsgrupp I är naturligtvis tillåten att användas som en grupp II- eller III-förpackning förutsatt att den maximala bruttovikten inte överskrids.

Märkning av farligt gods

En förpackning för farligt gods måste märkas med symbolen för farligt gods-klassen, det fyrsiffriga UN-numret och det officiella namnet (proper shipping name) på det farligt gods-klassade ämnet/produkten och emballagets typgodkännandemärkning.

Typgodkännande

Nefabs emballage är testade och typgodkända av SP. Av typgodkännandemärkningen kan man utläsa följande:

4D - Plywoodlåda

X20-Y29-Z41 - Max bruttovikt (kg) i respektive förpackningsgrupp I(X)-II(Y)-III(Z).

S - Godkännandet gäller för fasta ämnen (Solids)eller ämnen i innerförpackning.

12 - Tillverkad år 2012

S - Typgodkänd i Sverige

SP-11 75 23 - Behörig myndighet och certifikatsnummer

Komplementprodukter