Hållbarhet

Cirkulära affärsmodeller

Översikt

Översikt

Vårt syfte

Vårt syfte

Försörjningskedjor för kunder

Försörjningskedjor för kunder

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller

Vår försörjningskedja

Vår försörjningskedja

Medarbetare & etik

Medarbetare & etik

Rapporter & styrning

Rapporter & styrning

Övergång till cirkulära affärsmodeller med hållbara förpackningar och tjänster

Idag används de flesta produkter och förpackningar i ett linjärt flöde, istället för att återanvändas, repareras och/eller återvinnas. Detta genererar enorma mängder bortkastat material och föroreningar. På Nefab strävar vi efter att göra förpackningslösningar cirkulära genom att förnya med hållbara material, utforma med cirkularitet i åtanke, uppfinna nya cirkulära affärsmodeller och hantera avfall bättre.

Viktiga element i cirkularitet

Förpackningsteknik

När våra ingenjörsteam utformar nya förpackningar och lösningar följer de strikt Nefabs riktlinjer för hållbarhetsdesign. För att göra processen enklare har vi utvecklat GreenCalc, ett verktyg för livscykelanalys (LCA) som identifierar potentiellaCO2-eq- och kostnadsbesparingar för förpackningar jämfört med den befintliga lösningen. 

"Vår ambition är att etablera helt cirkulära affärsmodeller och att omvandla avfall till nya resurser. Det ska vi göra genom att utforma hållbara förpackningar som bygger på principerna minska, återanvända och återvinna, och genom att samarbeta med viktiga partners för returflöden."
  1. Charles De Muizon
  2. Direktör för hållbarhet

Tre enkla principer för design

Med hjälp av verktyg som GreenCalc följer våra ingenjörer tre designprinciper: 

Design med effektivt resursutnyttjande (minska)

 • Minska miljöpåverkan från transporter, minska användningen av förpackningsmaterial och minska produkternas skörhet


Design med utökat resursutnyttjande (återanvändning)

 • Återanvänd förpackningar i leveranskedjan, återanvänd förpackningar flera gånger, kontrollera returpooler och utforma förpackningar så att de kan repareras

Design för att öka materialåtervinning (återvinning)

 • Öka andelen återvunnet material, använd material som kan återvinnas bättre och designa med en cirkulär strategi

 

Innovation och hållbara material

Hållbara förpackningsmaterial och inköp är grunden för cirkulära lösningar. På Nefab har vi ett globalt och lokalt förhållningssätt till strategiska inköp, och vi söker kontinuerligt efter nya, innovativa material på marknaden. Dessutom fortsätter vi att investera i FoU och i partnerskap med likasinnade företag för att bygga cirkulära, resurseffektiva affärsmodeller.

Avfallshantering

Avfall, liksom resurser, bör hanteras väl. Inom Nefab sorteras avfallet noggrant i följande avfallsströmmar: trä, metall, wellpapp och papper, plast och skum, allmänt blandat avfall. Vi strävar efter att optimera scenarier för slutet av livscykeln genom att utveckla partnerskap för att maximera återvinningsbarhet, återanvändbarhet och cirkularitet. Vår ambition är att förvandla avfall till nya resurser.

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller
Cirkulära affärsmodeller

Övergången till cirkulär ekonomi

För att skapa cirkulära ekosystem är det absolut nödvändigt att etablera ett nätverk med partners i hela värdekedjan för att erbjuda hållbara affärsmodeller. På Nefab innoverar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners i leveranskedjan med ambitionen att driva förändringen till helt cirkulära flöden.

Vår strategi är att starta pilotprojekt för att validera och visa på potentiella besparingar genom att övergå till en cirkulär affärsmodell. De viktigaste stegen beskrivs nedan:

 • Hög eller helt återvunnet förpackningsmaterial
 • Förpackningsdesign och -tillverkning med minsta möjliga miljöpåverkan
 • Material som kommer från slutna kretslopp eller cirkulära flöden
 • Lokalt optimerad logistik för att minskaCO2-ekv vid transporter.
 • Möjliggörs genom Nefabs återköp av förpackningar - vilket garanterar cirkularitet.
 • LCA-mätning och spårning för att ytterligare minskaCO2-ekvivalentutsläppen och de totala kostnaderna

Läs mer om vårt initiativ inom cirkulär affärsmodell baserad på termoformad plast

Ta kontakt med oss

För mer information om cirkularitet och vårt utbud av hållbara lösningar, vänligen kontakta oss idag.