Visselblåsning

Visselblåsning

Vi uppmuntrar våra medarbetare, leverantörer och kunder att rapportera allt beteende som du anser vara ett brott mot lagar eller denna uppförandekod via denna webbplats: Whistleblowing (nefab.com)

Vi tolererar inte någon form av trakasserier, diskriminering eller repressalier mot personer som tar upp frågor och agerar i god tro i enlighet med denna uppförandekod.

Vi vill göra det som är rätt - vår visselblåsartjänst

Vi strävar efter att upprätthålla transparens och hög affärsetik. Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att kommunicera om misstänkta oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Whistleblowing-tjänsten gör det mindre sannolikt att oegentligheter överhuvudtaget inträffar och visar vårt engagemang för att bedriva verksamheten på ett rättvist sätt. Du behöver inte bevisa dina misstankar, men alla meddelanden måste göras i god tro. Vi har nolltolerans mot korruption och vi arbetar ständigt med att bygga upp och upprätthålla förtroende och trovärdighet hos våra kunder, partners, anställda, leverantörer, ägare och andra intressenter.
Anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter kan använda visselblåsartjänsten för att rapportera beteenden som de anser bryter mot lagar eller Nefabs uppförandekodspolicy.

Vad bör rapporteras?

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna Nefab om allvarliga risker för oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Frågor som ska rapporteras är brott, oegentligheter och överträdelser eller andra åtgärder som bryter mot EU eller nationella lagar inom ett arbetsrelaterat sammanhang inklusive Nefab Code of Conduct policy, till exempel:

Korruption och ekonomiska oegentligheter: till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägeri, intressekonflikter.
Mänskliga rättigheter: till exempel allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen.
Hälso- och säkerhetsbrott: till exempel hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen.
Miljöbrott: till exempel olaglig hantering av farligt avfall.
Integritetskränkningar; till exempel felaktig användning av personuppgifter.
Hur vi hanterar rapporten

Baserat på gällande lagstiftning kommer Nefab att göra en första bedömning av rapporten för att avgöra om den är tillämplig för att hanteras i Whistleblowing-kanalen.
Alla rapporter kommer att tilldelas ett unikt ID-nummer och du kommer att få ett lösenord för att bekräfta mottagandet av din rapport. Förvara dem på en säker plats eftersom du behöver dem för att logga in i systemet för att skicka in ytterligare information och följa behandlingen av din rapport. Du kan förvänta dig att få en bekräftelse på din anmälan inom sju dagar.
Vi kommer att ge dig återkoppling om hur ditt ärende har hanterats inom 90 dagar. Du kan också hitta denna återkoppling genom att logga in med ditt ID-nummer och lösenord.

Vi uppmuntrar våra anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter att rapportera beteenden som de anser vara brott mot lagar eller Nefab uppförandekod via följande webbplats

Vi tolererar inte någon form av trakasserier, diskriminering eller repressalier mot personer som tar upp frågor och agerar i god tro i enlighet med vår uppförandekod

Anonymitet

"WhistleB säkerställer anonymiteten för visselblåsaren. Tjänsten är skild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller andra data som kan identifiera en person som skickar ett meddelande. Meddelanden är krypterade och kan endast dekrypteras av utsedda personer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa meddelanden."
- WhistleB