Hållbarhet

Medarbetare & etik

Översikt

Översikt

Vårt syfte

Vårt syfte

Försörjningskedjor för kunder

Försörjningskedjor för kunder

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller

Vår försörjningskedja

Vår försörjningskedja

Medarbetare & etik

Medarbetare & etik

Rapporter & styrning

Rapporter & styrning

Att bedriva ansvarsfull verksamhet

Nefab grundades 1949 med ett starkt fokus på kunder, innovation och hållbarhet. Vi tror att människor driver förändring, och vi innoverar tillsammans med våra kunder för att utveckla lösningar som har hjälpt dem att göra både ekonomiska och miljömässiga besparingar i sina leveranskedjor.

Arbetssätt

Grundläggande värderingar

Nefab, som drivs av våra kärnvärden enkelhet, respekt och inflytande, är ett globalt företag med hållbar tillväxt och mer än 4700 anställda runt om i världen.

"Ända sedan starten av vårt företag har våra kärnvärden väglett oss att uppnå hållbar tillväxt med fokus på att optimera våra kunders leveranskedjor genom hållbara förpackningslösningar och tjänster."
    1. Maria Brithon
    2. Executive Vice President, People & Culture

Uppförandekod

Nefabs uppförandekod är ett uttryck för vad vi kräver av oss själva, våra leverantörer och våra partners. FN:s Global Compact omfattar tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption och ligger till grund för vår uppförandekod. 

Principerna för Global Compact

Dessa principer bygger på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen och FN:s konvention mot korruption.

 

Versioner av uppförandekoden

Uppförandekod - Industriell hygien

"Arbetstagares exponering för kemiska, biologiska och fysikaliska agens ska identifieras, utvärderas och kontrolleras enligt kontrollhierarkin.

Om några potentiella faror har identifierats ska deltagarna söka efter möjligheter att eliminera och/eller reducera de potentiella farorna. Om det inte är möjligt att eliminera eller reducera riskerna ska de potentiella riskerna kontrolleras genom lämplig utformning, teknik och administrativa kontroller.

När faror inte kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt på detta sätt ska arbetstagarna kostnadsfritt förses med och använda lämplig, väl underhållen personlig skyddsutrustning. Skyddsprogrammen ska vara fortlöpande och innehålla utbildningsmaterial om de risker som är förknippade med dessa faror."

Visselblåsning
Visselblåsning

Vi uppmuntrar våra anställda, leverantörer och kunder att rapportera alla beteenden som de anser vara brott mot lagar eller denna uppförandekod via följande webbplats

Vi tolererar inte någon form av trakasserier, diskriminering eller repressalier mot personer som tar upp frågor och agerar i god tro i enlighet med denna uppförandekod.

Vi vill göra det som är rätt - vår visselblåsartjänst

Vi strävar efter att upprätthålla transparens och hög affärsetik. Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att kommunicera om misstänkta oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Whistleblowing-tjänsten gör det mindre sannolikt att oegentligheter överhuvudtaget inträffar och visar vårt engagemang för att bedriva verksamheten på ett rättvist sätt. Du behöver inte bevisa dina misstankar, men alla meddelanden måste göras i god tro. Vi har nolltolerans mot korruption och vi arbetar ständigt med att bygga upp och upprätthålla förtroende och trovärdighet hos våra kunder, partners, anställda, leverantörer, ägare och andra intressenter.
Anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter kan använda visselblåsartjänsten för att rapportera beteenden som de anser bryter mot lagar eller Nefabs uppförandekodspolicy.

Vad bör rapporteras?

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna Nefab om allvarliga risker för oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Frågor som ska rapporteras är brott, oegentligheter och överträdelser eller andra åtgärder som bryter mot EU eller nationella lagar inom ett arbetsrelaterat sammanhang inklusive Nefab Code of Conduct policy, till exempel:

  • Korruption och ekonomiska oegentligheter: t.ex. mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier, intressekonflikter.
  • Mänskliga rättigheter: t.ex. allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen.
  • Hälso- och säkerhetsöverträdelser: t.ex. hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen.
  • Miljöbrott: t.ex. olaglig hantering av farligt avfall.
  • Integritetskränkningar, t.ex. otillbörlig användning av personuppgifter.
Hur vi hanterar rapporten

Baserat på gällande lagstiftning kommer Nefab att göra en första bedömning av rapporten för att avgöra om den kan hanteras i Whistleblowing-kanalen.
Alla rapporter kommer att tilldelas ett unikt ID-nummer och du kommer att få ett lösenord för att bekräfta mottagandet av din rapport. Förvara dem på en säker plats eftersom du kommer att behöva dem för att logga in i systemet för att skicka in ytterligare information och spåra behandlingen av din rapport. Du kan förvänta dig att få en bekräftelse på din anmälan inom sju dagar.
Vi kommer att ge feedback om hur ditt ärende har hanterats inom 90 dagar. Du kan också hitta denna återkoppling genom att logga in med ditt ID-nummer och lösenord.

Vi uppmuntrar våra anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter att rapportera beteenden som de anser vara brott mot lagar eller Nefab uppförandekod via följande webbplats

Vi tolererar inte någon form av trakasserier, diskriminering eller repressalier mot personer som tar upp frågor och agerar i god tro i enlighet med vår uppförandekod

Anonymitet

"WhistleB säkerställer visselblåsarens anonymitet. Tjänsten är skild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera den person som skickar ett meddelande. Meddelanden är krypterade och kan endast dekrypteras av utsedda personer.WhistleBkan inte dekryptera och läsa meddelanden."
- WhistleB

Karriär

Är du intresserad av att arbeta för ett företag som prioriterar hållbarhet?

Läs mer

Ta kontakt med oss

För mer information om att spara resurser och vårt utbud av hållbara lösningar, vänligen kontakta oss idag.