Användarvillkor

Meddelande om upphovsrätt och begränsad behörighet

Allt på denna webbplats är upphovsrättsskyddat. Upphovsrätten ägs av Nefab, dess dotterbolag eller den ursprungliga skaparen av materialet. Du är dock fri att visa och skriva ut Nefab -materialet som finns på denna webbplats så länge som:

Materialet används av dig endast i informationssyfte;
Du använder materialet endast för icke-kommersiella ändamål; och
tryckta kopior av materialet innehåller Nefab copyright-meddelande.
Du får distribuera Nefab material som finns på denna webbplats så länge som:

Materialet används endast i informationssyfte;
Materialet kommer endast att användas i icke-kommersiellt syfte;
Materialet innehåller Nefab copyright-meddelande; och
Materialet identifieras inte som Nefab konfidentiell eller skyddad information.
Alla andra rättigheter och/eller användningsområden kräver Nefab's skriftliga medgivande. Begäran om ytterligare rättigheter och/eller användningsområden ska skickas till Nefab Copyright Agent som anges nedan.
Observera: Du får inte kopiera någon information från Nefab-gruppens webbplatser (bilder och/eller innehåll) till någon webbplats som inte ägs av Nefab. För mer information kan frågor skickas till Nefab Copyright Agent som anges nedan.

Affärspartners, kunder, leverantörer och medarbetare till Nefab som, i samarbete med Nefab, publicerar sitt eget material på denna webbplats har gett Nefab fullt upphovsrättsligt tillstånd och distribution av detta material faller under ovan nämnda användarvillkor.

Juridiska meddelanden och integritetspolicy

Juridiska meddelanden och sekretesspolicyn är en integrerad del av dessa användarvillkor som du anses ha läst, förstått och accepterat.

Tredjeparts upphovsrätt och upphovsrättsombud 

Nefab har åtagit sig att respektera andras immateriella rättigheter, och vi kräver att användare av och besökare på våra webbplatser gör detsamma. Nefab kan efter eget gottfinnande avsluta konton eller åtkomsträttigheter för användare eller besökare som kränker andras immateriella rättigheter.

Om du har goda skäl att tro att material som du har immateriella rättigheter till har kopierats på ett sätt som utgör ett intrång i upphovsrätten på våra webbplatser, vänligen lämna följande information till Nefab Copyright Agent:

en elektronisk eller tryckt signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren;
en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbete som du har goda skäl att tro har utsatts för intrång;
en beskrivning av var på vår webbplats där det upphovsrättsskyddade material som du anser utgör intrång på finns;
din adress, telefonnummer och e-postadress så att vi kan kontakta dig;
ett intyg från dig att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och
ett intyg från dig, gjort under straffansvar för mened, att informationen i ditt meddelande till oss är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.
Nefab's Copyright Agent för meddelande om påstående om upphovsrättsintrång på vår webbplats eller för begäran om ytterligare användning av material kan nås på:

Nefab AB
PO Box 2184
Jonkoping, Sweden
SE-550 02
Telefon: +46 (0) 771 - 590 000
E-post: privacy@nefab.com
Attn: Copyright Agent

Nefab varumärken

Nefab och deras respektive logotyper är varumärken och servicemärken som tillhör Nefab. Du får inte använda dessa eller några andra Nefab varumärken eller servicemärken utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Nefab.

Användning av produktkatalog

Produktkatalogen som finns på denna webbplats är endast avsedd för informations- eller planeringsändamål och är inte avsedd att skapa, ändra eller komplettera några Nefab specifikationer eller garantier avseende de produkter eller tjänster som finns i katalogen. Information och/eller tekniska specifikationer som tillhandahålls i denna katalog innebär inte (direkt eller indirekt) något avstående från rättigheter eller licenser - inklusive, men inte begränsat till, patent eller andra skyddsrättigheter för Nefab eller andra.

Friskrivningsklausul för garanti

Nefab försöker tillhandahålla korrekt information på denna webbplats, men tar inget ansvar för riktigheten. Nefab kan ändra informationen och/eller materialet som finns tillgängligt på denna webbplats eller den produkt som nämns, när som helst utan föregående meddelande. Informationen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Nefab garanterar inte att de elektroniska funktionerna i eller på denna webbplats kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras, att denna webbplats eller den server som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar eller representerar full funktionalitet, noggrannhet eller tillförlitlighet hos den information som finns tillgänglig via denna webbplats.

Information och/eller material på denna webbplats tillhandahålls "som den är" och utgör inte en garanti av något slag, vare sig uttryckt eller underförstått. Nefab frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Det inkluderar även alla uttryckliga eller underförstådda garantier som härrör från handel, användning eller handelspraxis.

Du är ansvarig för att implementera tillräckliga procedurer och kontrollpunkter för att uppfylla dina särskilda krav på noggrannhet vid inmatning och utmatning av data, och för att upprätthålla metoder för rekonstruktion av förlorade data.

Begränsning av ansvar

Varken Nefab eller något av dess dotterbolag, dotterföretag, moder- eller systerföretag eller deras respektive styrelseledamöter, anställda eller andra företrädare kan hållas ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, straffrättsliga och/eller följdskador som uppstår till följd av användningen - eller oförmågan att använda - informationen och/eller materialet på denna webbplats. Detta omfattar, men är inte begränsat till, förlust av data, förlust av intäkter, förlust av besparingar, förlust av affärer, förlust av rykte, förlust av vinst och/eller någon ekonomisk förlust i samband med tillhandahållande, prestanda, användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller beroende av informationen och/eller materialet på denna webbplats; även om Nefab är informerad om möjligheten till sådana skador.

Avslutande av användning

Nefab får, efter eget gottfinnande, utan förvarning avsluta en persons eller enhets tillgång till webbplatsen vid överträdelse av dessa användarvillkor utan att det påverkar dess rätt att kräva skadestånd.

Länkar

Även om denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, är Nefab inte ansvarig för innehållet på några länkade webbplatser. Nefab tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet och stöder inte företagen eller innehållet på några länkade webbplatser.

Produktens tillgänglighet

Tillgången till de produkter och tjänster som beskrivs på denna webbplats, och beskrivningarna av sådana produkter och tjänster, kan variera från land till land. Kontakta din Nefab försäljningsrepresentant för specifik information om produkter och/eller tjänster.

Publicering och överlämnande av information

Det är förbjudet att publicera eller överföra olagligt, hotfullt, obscent, ärekränkande eller på annat sätt stötande material på eller via denna webbplats.

Allt material, all information eller alla idéer som du skickar in eller publicerar på denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. Nefab kan dela eller på annat sätt använda ditt bidrag för vilket ändamål som helst. Om något av det material eller den information som lämnas in utgör personuppgifter samtycker du till att Nefab kan överföra sådana personuppgifter över internationella gränser för något Nefab affärssyfte. Personuppgifter kommer att behandlas enligt vad som anges i sekretesspolicyn.

Exportlagar

Jurisdiktion och lagval

Dessa användarvillkor och alla anspråk eller frågor som rör denna webbplats ska regleras i enlighet med fransk lag, med undantag för dess bestämmelser om lagkonflikter. Tillämpningen av Förenta Nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor av den 11 april 1980 ska uteslutas.

Tvistlösning

Alla tvister eller meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av eller rörande dessa användarvillkor eller denna webbplats och som inte kan lösas i godo ska definitivt och uteslutande lösas genom skiljedom enligt Internationella handelskammarens skiljedomsregler av tre (3) skiljedomare som utsetts i enlighet med nämnda regler, om inte parterna enas om namnet på en enda skiljedomare.

Platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm, Sverige. Alla inlagor, presentationer och förhandlingar skall vara på engelska.

Skiljedomen skall motiveras skriftligen. Skiljenämndens beslut skall vara slutgiltigt och bindande, och skiljedomen får fastställas av varje domstol som är behörig att döma i saken. Skiljenämnden skall fördela kostnaderna för skiljeförfarandet.

Ändring av användarvillkor

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 25 april 2018.

Nefab förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor utan föregående skriftligt meddelande. Oaktat vad som sagts ovan kommer nya användarvillkor endast att gälla för användare som accepterar dem vid användarens första efterföljande inloggning.