• LiB och E-mobilitet
  • Industrier

Tre nyckelfaktorer formar framtiden för försörjningskedjor för e-mobilitet

Tack vare statliga incitament och den gradvisa utfasningen av förbränningsfordon i många länder är e-mobility en av de snabbast växande trenderna inom fordonssektorn.

Det är svårt att tro att elektricitet och ånga för över 200 år sedan var de enda krafter som drev fordon framåt.1 Nu, när e-mobility-sektorn utvecklas snabbt, befinner vi oss i en cirkel som sluts. Tack vare statliga incitament och den gradvisa utfasningen av förbränningsfordon i många länder är e-mobility en av de snabbast växande trenderna inom fordonssektorn. Lagstiftare över hela världen sätter upp strikta utsläppsmål och erbjuder incitament för att påskynda övergången till eldrivna transporter. Denna återkomst är inte bara en blinkning till det förflutna utan en tydlig framtidsvision, där hållbar mobilitet blir den nya normen.

Idag genomgår ekosystemet för mobilitet en snabb omvandling som drivs av urbanisering, behovet av att minska utsläppen av växthusgaser och tekniska genombrott som uppkopplade fordon och elektriska kortdistansflygplan.2 Förväntningarna är höga från både lagstiftare och konsumenter, som ser e-mobilitetssektorn som en central kraft för att minska koldioxidutsläppen på planeten och revolutionera fordonsindustrin. S&P Global Mobility förutspår att försäljningen av elfordon i USA kan komma att utgöra upp till 39% av den totala personbilsförsäljningen 2030, och vissa ännu mer optimistiska uppskattningar tyder på att den kan komma att överstiga 50% samma år. 3 Med en global EV-försäljning som ökar 4är sektorn inställd på en betydande tillväxt. För att kunna navigera i detta dynamiska landskap krävs dock strategisk planering, innovation och förmåga att övervinna komplexa utmaningar i försörjningskedjan. För att dyka djupare in i framtiden för e-mobilitet har vi talat med Amaury Fruchaud, Global LiB & E-Mobility Director på Nefab. Han lyfte fram tre viktiga områden inom försörjningskedjan som sektorn måste fokusera på för att ligga steget före. Vilka är då dessa?

Efterfrågan på elbilar växer exponentiellt. Den starka försäljningen under det första kvartalet 2024 översteg den årliga summan för fyra år sedan. Källa: IEA IEA (2024) 5

VELOCITET

För biltillverkare som övergår till produktion av helt eldrivna fordon (EV) är timing av yttersta vikt. En långsam övergång kan leda till att man missar möjligheter på den snabbt växande marknaden. 6 Att ligga steget före trender och anamma innovativa metoder är inte bara viktigt, det är nyckeln till framgång när det gäller att möta branschens dynamiska krav. Som Amaury uttrycker det: "Så fort ett litiumjonbatteri eller en ny avancerad kritisk komponent kommer ut på marknaden är loppet kört. Att påskynda utvecklingen av förpackningar är avgörande för våra kunder. Föreställ dig skräddarsydda lösningar som uppfyller kraven i lagstiftningen och som snabbt kan utvecklas i ett land och omedelbart kopieras över hela världen - det är den hastighetsnivå vi strävar efter."

Försörjningskedjan för e-mobility är global, vilket gör den känslig för många externa faktorer. Pågående geopolitiska frågor, extrema väderförhållanden som påverkar energiproduktion och infrastruktur samt en föränderlig handelsdynamik utgör alla betydande utmaningar. 7 I takt med att produktionen skalas upp för att möta den växande efterfrågan blir det allt viktigare att bygga motståndskraftiga och effektiva försörjningskedjor. För att uppnå flexibilitet krävs global samordning av supply chain-tjänster, samtidigt som lokala perspektiv måste beaktas för att påskynda processer och säkerställa efterlevnad av regelverk.

Tekniska innovationer revolutionerar mobilitetssektorn, och allt fler företag utforskar banbrytande tekniker för att driva på utvecklingen och öka effektiviteten. 

HÅLLBARHET

Klimatförändringarna och konsumenternas ökande krav på hållbarhet gör att intressenter förespråkar reformer av regelverk och företag för att påskynda utfasningen av fossila bränslen i mobilitetssektorn. EU har som mål att minska transportutsläppen med 90% till 2050, med 30 miljoner utsläppsfria bilar på de europeiska vägarna till 2030. 8 I USA har EPA som mål att 67% av nya lätta fordon och 25% av tunga lastbilar ska vara eldrivna senast 2032. 9 I Asien stödjer policyer som Thailands 2030 EV Production Policy och Indonesiens förbud mot fordon som drivs med fossila bränslen 2040 respektive 2050 införandet av elfordon. 10 "Eftersom regelverken förändras snabbt och resurserna är knappa har våra kunder inte tid att dyka djupt och ständigt följa förändringarna. De behöver förpackningslösningar som i sig är kompatibla", betonar Amaury.

I takt med att kapplöpningen mot nollutsläpp ökar letar marknaden efter logistiklösningar som är både kostnadseffektiva och miljövänliga. I den linjära ekonomin blir förpackningen avfall när den har tjänat ut och inte längre kan användas. I cirkulära system är förpackningarna utformade för att kunna återanvändas inom så kallade "take-back"-program i slutet av sin livslängd. Termoformade eller formsprutade plasttrågär bra exempel. De tillverkas främst av återvunnen plast och 100% återvinningsbara material och när deras livscykel är slut samlas de in, rengörs, extruderas och återanvänds som råmaterial för att producera återvunna termoformade brickor. Det här slutna kretsloppet gör att plasttrågen används kontinuerligt, vilket bidrar till minskade CO2-ekvivalentutsläpp och totalkostnader i leveranskedjan. För att mäta hur mycket övergången till hållbara lösningar sparar resurser vänder sig branschen till verktyg för livscykelanalys, som Nefabs GreenCalc. De undersöker olika påverkanskategorier - som global uppvärmningspotential (GWP), vatten- och energiförbrukning, material, transportsätt och logistikflöden - och identifierar förbättringsområden för att spara kostnader och minska miljöavtrycket. "Att investera i hållbarhet handlar inte bara om verksamheten - det handlar om att säkra en bättre morgondag för både dig själv och planeten. Se till att din investering verkligen lönar sig genom att använda datadrivna verktyg för livscykelanalys", förklarar Amaury.

Med verktyget för livscykelanalys kan du mäta CO2-ekv och ekonomiska besparingar som uppnås genom att använda hållbara förpackningar och logistiklösningar logistiklösningar genom hela försörjningskedjan.

OPERATIV EFFEKTIVITET

Ett av de största hindren för global användning av elbilar är fordonspriset.11 Eftersom produktionskostnaderna förblir höga, främst på grund av stigande råvarupriser och förändrade försörjningskedjor 12letar tillverkarna efter möjligheter att spara resurser. Ett sätt att uppnå detta är att förbättra transporteffektiviteten. För att hantera logistik-, material- och efterlevnadskostnader krävs effektiva förpackningslösningar som är skyddande, följsamma, lätta och enkla att transportera. Ooptimerade förpackningsmetoder inom transport leder till ineffektiv användning av lastutrymmet, vilket resulterar i att fartyg, lastbilar och flygplan "fraktar luft". Effektivare förpackningslösningar kommer att bidra till att maximera lastkapaciteten och samtidigt minska transportindustrins koldioxidavtryck. "Optimerade förpackningslösningar måste vara skräddarsydda för varje produkt, säkerställa maximal fyllnadsgrad och följa gällande regelverk, särskilt för farligt gods, för att undvika kostsamma påföljder", betonar Amaury.

Ett annat sätt att frigöra kapital är att utnyttja lösningar för hantering av returförpackningar, där förpackningar hyrs utifrån behov eller poolstorlek i stället för att köpas. Dessutom är sådana pooltjänster anslutna till en IoT-plattform som gör det möjligt för kunderna att övervaka produkternas transportresor. Den insamlade datan hjälper till att identifiera rätt tidpunkt för service, vilken del som går sönder oftast och kan omkonstrueras, och vilka leverantörer som är mest benägna att ha sönder utrustning. Genom att integrera avancerade sensorer kan plattformen övervaka kritiska miljödata i realtid, t.ex. stötar, temperatur och luftfuktighet. Det gör det möjligt att reagera snabbt vid plötsliga förändringar och garanterar därmed att transporterna förblir intakta - vilket är avgörande vid transport av LiB-batterier eller känsliga elektroniska komponenter. "Vi ser att många företag redan uppgraderar sina digitala funktioner för bättre realtidssynlighet och efterfrågeplanering. Snart kommer efterfrågan på digitala transporter i moderna försörjningskedjor att öka kraftigt, eftersom uppkopplingen gör det möjligt för logistikföretag att sänka kostnaderna avsevärt", förklarar Amaury.

BLICKAR FRAMÅT

Transportsektorns omvandling mot minskade koldioxidutsläpp sker i en oöverträffad takt. Den avgörande utmaningen ligger i att integrera hållbarhet med ekonomisk genomförbarhet genom innovativ teknik och välriktade mobilitetsinitiativ. "Inom e-mobility-sektorn drivs framtiden av partnerskap som bygger på innovation, global räckvidd och lokal expertis. I den här ständigt föränderliga branschen anpassar vi oss inte bara, utan vi innoverar oavbrutet för att ligga steget före. För i kampen för hållbarhet är det bara de som vågar leda som kommer att forma e-mobilitetens framtid", sammanfattade Amaury.

Vi sparar resurser i försörjningskedjorna för en bättre morgondag.  

Vill du veta mer? 

TA KONTAKT 

Kontakta ossför att få veta mer om våra hållbara lösningar som driver försörjningskedjorna framåt.

LÄR MER 

GreenCalc
Nefabs egen certifierade kalkyl mäter och kvantifierar ekonomiska och miljömässiga besparingar i våra lösningar

Hållbara lösningar
Konstruerade förpackningar för hållbara leveranskedjor

Hållbara material
Fiberbaserade förpackningar och råmaterial

Våra senaste nyheter och insikter